Het effect van telemonitoring bij chronisch hartfalen op zorggebruik en kosten

Een systematische review

In zowel in de wetenschappelijke als de beleidswereld is er momenteel veel aandacht voor het besparingspotentieel van telemonitoring, het op afstand meten van fysiologische waarden. Het idee is dat door vroegtijdige signalering van achteruitgang en ingreep, er een ernstigere zorgvraag voorkomen kan worden. Onze review laat zien dat telemonitoring bij hartfalen hier niet consequent toe leidt en zelfs kan leiden tot extra zorgvraag.

Lees verder…

Relatie tussen de eigendomsstatus van verpleeghuizen en hun resultaten tijdens de COVID-19-pandemie

Een snelle review van de literatuur

Sommige verpleeghuizen leken beter in staat zich te beschermen tegen de gevolgen van de coronapandemie (COVID-19) dan anderen. Eerdere reviews suggereerden dat aanbieders met winstoogmerk een slechtere kwaliteit van zorg bieden. Organisatorische kenmerken zouden daarom mede bepalend kunnen zijn in het effect van de COVID-19-pandemie. Dit onderzoek beantwoordt de vraag of de eigendomssituatie van een zorginstelling van invloed is op de effectiviteit van de respons op de COVID-19-pandemie.

Lees verder…

Eerste ervaringen van deelnemers aan de cursus Betaalbare zorg

In samenwerking met de Radboud Academy

Eind april startte de eerste editie van de cursus ‘Betaalbare zorg’, een samenwerking van de ‘Academie voor betaalbaarheid van zorg’ en de ‘Radboud Academy’. Begin juni rondden de deelnemers de eerste editie af, welke door hen gewaardeerd werd met een mooi gemiddelde van 8,5. We delen graag hun ervaringen met jullie. Dit geeft ons in ieder geval inspiratie voor de volgende editie in het voorjaar van 2022.

Lees verder…

Hoe beïnvloedt overheidsbeleid de inzet van PA en VS?

Een onderzoeksprotocol om dit beleid te evalueren

In steeds meer landen in de wereld worden physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) ingezet om de druk op het gezondheidszorgsysteem te verlichten. De Nederlandse overheid implementeerde ook een breed pakket aan maatregelen om deze ontwikkeling te stimuleren. Onbekend blijft tot op heden wat de invloed van deze maatregelen is op de omvang en inzet van PA en VS. Ellen Dankers - de Mari wil hier met haar onderzoek verandering in brengen.

Lees verder…

Betaalbare zorg door minder bureaucratie en meer preventie:

Promotieonderzoek naar administratieve kosten in de zorg en de invoering van een suikertaks

‘Minder bureaucratie’ en ‘meer preventie’ zijn populaire beleidsstrategieën om de zorg betaalbaar te houden, maar dit beleid komt onvoldoende van de grond. Luc Hagenaars onderzocht hoe dit komt en beschrijft zijn bevindingen in zijn lekenpraatje en zijn proefschrift getiteld 'Reducing paper and sugar for fiscally sustainable healthcare systems'.

Lees verder…

Symposium | Betaalbaarheid van zorg; wat leren we uit het verleden?

30 juni 2021 15:00-16:30u

De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoeringen de Academie voor Betaalbaarheid van Zorg (Radboudumc) organiseren een online symposium als afsluiting van de masterclass Betaalbaarheid van de Zorg. Dit symposium is ook toegankelijk voor niet-deelnemers aan de masterclass. Doel van dit symposium is om de belangrijkste lessen uit het verleden voor het Nederlandse zorgstelsel te belichten en hierover met elkaar in discussie te gaan. 

Lees verder…

Determinanten voor effectiviteit en beleid bij suikertaks op frisdrank

De suikerconsumptie neemt wereldwijd toe met nadelige effecten op de (mond)gezondheid. Belastingen op frisdranken zijn bewezen effectief om de suikerconsumptie te verminderen. Bewijs alleen is echter zelden voldoende om dergelijk beleid in te voeren. Dit artikel vat daarom de literatuur samen over zowel de effectiviteit als de bredere beleidsdeterminanten van een suikertaks.

Lees verder…

DOQ.nl | Zbc is niet per definitie een oplossing voor goedkopere en betere zorg

Interview met Florien Kruse over haar promotieonderzoek naar de rol van zelfstandige behandelcentra (zbc’s) en particuliere verpleeghuizen in het Nederlandse zorgstelsel en wat de plussen en minnen zijn van dit ondernemerschap in de zorg.
Lees het volledige artikel.

Commerciële ondernemers in de zorg. Is dit wenselijk?

Promotie van Florien Kruse

Het aantal commerciële zorgaanbieders is in de laatste decennia in veel zorgsystemen sterk gestegen. In dit proefschrift analyseert Florien Kruse hoe de markt van commerciële zorgaanbieders zich heeft ontwikkeld en hoe commerciële zorgaanbieders presteren ten opzichte van "traditionele" (publieke en in sommige gevallen non-profit) aanbieders. Kruse concludeert dat commerciële zorgaanbieders kansen bieden voor de houdbaarheid van ons zorgsysteem, maar signaleert ook een keerzijde.

Lees verder…

Zorgvisie | Voor zinnige zorg is geen 'silver bullet'

In zorgvisie verschijnt de komende periode een serie over zinnige zorg.
Pierre de Winter gaat hier in deel 1 in gesprek met onderzoekers Simone van Dulmen, IQ healthcare Radboudumc, en Rudy Douven, CPB, over hun evaluatie van Ziekenhuis Bernhoven en het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.
Lees meer

Less is more: het terugdringen van niet-gepaste zorg in Nederland

Promotie van Eva Verkerk

Sommige patiënten krijgen zorg waar ze geen baat bij hebben. Deze niet-gepaste zorg stelt de patiënt wel bloot aan risico’s en bijwerkingen, en kost tijd en geld. Het terugdringen van deze zorg, oftewel deïmplementeren, verbetert dus de kwaliteit en veiligheid van de zorg. In dit proefschrift laat Eva verkerk zien hoe niet-gepaste zorg in Nederland verminderd kan worden.

Lees verder…

Hoe we de zorg beter en betaalbaarder kunnen maken

In aanloop naar de start van de opleiding betaalbare zorg op 21 april werd Patrick Jeurissen geïnterviewd door Radboudrecharge.nl. Hij duidt hoe ambities om de zorg beter en betaalbaarder te maken vaak stranden. Verandering bewerkstelligen in complexe systemen is lastig. De beschikbare wetenschappelijk kennis om dit goed op te pakken brengt hij, samen met gerenommeerde docenten, met deze opleiding naar de praktijk …

Lees het interview

For-profit hospitals have thrived because of generous public reimbursement schemes, not greater efficiency

Populatiebekostiging staat volop in de belangstelling, al is het niet iets nieuws. Het inschrijftarief voor de huisarts is bijvoorbeeld populatiebekostiging avant la lettre. De hernieuwde interesse heeft veel te maken met de behoefte aan meer preventie, aan minder fragmentering en aan meer samenwerking. Dit onderzoek laat zien dat populatiebekostiging de potentie heeft om de groei van zorguitgaven af te remmen. Het is echter ook weer niet hèt middel voor alle vraagstukken rondom betaalbaarheid, kwaliteit en toegang tot zorg. In die zin is dit onderzoek met zijn aanbevelingen te lezen als een aansporing voor meer populatiebekostiging.

Lees verder…

De geschiedenis van mondhygiëne en preventie

Medisch-historische feitjes

Als over de geschiedenis van de tandheelkunde wordt verhaald, dan gaat het al snel over het trekken van tanden en kiezen op sadistische, amateuristische of anekdotische wijze. Toch werd mondhygiëne al in de Steentijd als noodzakelijk beschouwd ... .

Lees verder…

Resource reallocation strategies for global Oral health Improvement

Harvard School of Dental Medicine | The Office of Global and Community Health presents this oral health seminar series, titled, “Investing More, Investing Better: Resource Reallocation Strategies for Global Oral Health Improvement,” featuring Stefan Listl, MS, DDS, PhD, professor, Quality and Safety of Oral Health Care, Radboud University; director of section, Translational Health Economics, Heidelberg University. He talks about ‘Resource reallocation strategies for global Oral health Improvement’.

Lees verder…

Een zorgsysteem ontmaskerd: de Nederlandse beleidsreactie op de Covid-19-crisis

Volksgezondheidscrises, zoals de uitbraak van Covid-19, vereisen een doortastende interventie op zowel nationaal als lokaal niveau. Dit artikel beschrijft hoe ook voor het Nederlandse sociaal-politieke systeem en de Nederlandse gezondheidszorg dit een test in veerkracht was en is. Covid-19 ontmaskert niet alleen enkele van de meest kritische kenmerken van het Nederlandse zorgstelsel, het is ook de lakmoesproef geworden voor politieke besluitvorming in tijden van crisis.

Unmasking a Healthcare System: The Dutch Policy Response to the Covid-19 Crisis
Wallenburg, I.; Helderman, J.K. ; Jeurissen, P.; Bal, R.
Health Economics, Policy and Law, (2021), pp. 1-14

Patrick Jeurissen visiting professor at the London School of Economics and Political Science

Patrick Jeurissen is appointed visiting professor at the London School of Economics and Political Science for the period 01 March 2021 to 01 March 2024. He will collaborate with LSE staff on research and teaching in the area of healthcare systems and their fiscal sustainability.

Lees verder…

Wegen van Populatiebekostiging

Verkenningen van literatuur en opvattingen

Populatiebekostiging staat volop in de belangstelling, al is het niet iets nieuws. Het inschrijftarief voor de huisarts is bijvoorbeeld populatiebekostiging avant la lettre. De hernieuwde interesse heeft veel te maken met de behoefte aan meer preventie, minder fragmentering, meer samenwerking en de hoge zorgkosten. Dit onderzoek laat zien dat populatiebekostiging de potentie heeft om de groei van zorguitgaven af te remmen. Het is echter ook weer niet hèt middel voor alle vraagstukken rondom betaalbaarheid, kwaliteit en toegang tot zorg. In die zin is dit onderzoek met zijn aanbevelingen te lezen als een aansporing voor meer populatiebekostiging.

Lees verder…

Omroep Gelderland | Waarom vinden Gelderse kiezers zorgkosten zo belangrijk?

Patrick Jeurissen werd gepolst naar aanleiding van bevindingen uit een onderzoek van Omroep Gelderland en RTV Oost. Zij vroegen Gelderse kiezers wat zij als belangrijkste verkiezingsthema’s zien. De ondervraagden geven aan dat dit het thema zorg is. Opvallende uitkomst hierbij is dat Gelderse kiezer niet de ic-capaciteit, maar de oplopende zorgkosten belangrijker vinden.
Lees het artikel

FD | Zorg mag best wat kosten, zeker in verkiezingstijd

Het beheersen van zorgkosten speelt een bescheiden rol in de verkiezingsprogramma's. Rechtse partijen formuleren vooral ideeën en links heeft het meer over investeren, maar er zijn wel degelijk structurele veranderingen nodig om de zorg betaalbaar te houden. O.a. Patrick Jeurissen wordt geïnterviewd in dit FD artikel.
Lees het artikel

Hoe houden we de zorg betaalbaar?

4-Daagse opleiding onder leiding van prof. dr. Patrick Jeurissen biedt uitkomst

Afgelopen jaar hebben we kunnen zien wat het belang is van een goede gezondheidszorg. In Nederland is de kwaliteit en veiligheid van onze zorg gelukkig van hoog niveau, maar tegelijkertijd staat de betaalbaarheid ervan al geruime tijd onder druk. Steeds vaker zal betaalbare zorg een belangrijk discussiepunt worden bij de (her)inrichting of (re)organisatie van de gezondheidszorg in Nederland. Een unieke 4-daagse opleiding onder leiding van prof. dr. Patrick Jeurissen biedt uitkomst.

Lees verder…

Houdbare ouderenzorg vereist langetermijnvisie en maatschappelijk draagvlak

Studie in vier landen naar houdbaarheid langdurige zorg voor ouderen

Om de langdurige zorg voor ouderen in Nederland toekomstbestendig te maken moet de overheid een realistische langetermijnvisie ontwikkelen, in dialoog met alle belanghebbenden, als voorwaarde voor een stabiel maatschappelijk draagvlak. Dit is de belangrijkste conclusie uit de working paper ‘Houdbare ouderenzorg – Lessen en ervaringen uit andere landen’ dat vandaag is gepubliceerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Lees verder…

Webinar | Financiële impact van COVID-19 en de toekomst van ons zorgstelsel:

Elk jaar wordt de winteracademie afgesloten met een publiek toegankelijk symposium. Dit jaar krijgt dit de vorm van een open en deels interactief webinar, getiteld ‘Financiële impact van COVID-19 en de toekomst van ons zorgstelsel: de geleerde lessen'. Sprekers zijn prof. dr. Patrick Jeurissen, dr. Xander Koolman en prof. dr. Marco Varkevisser.

Lees verder…

Masterclass | De betaalbaarheid van de zorg

Door de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Met deze masterclass geven we deelnemers meer inzicht in (de discussies over) de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Inzichten vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid komen aan bod. De colleges en presentaties hebben een interactief karakter. Er is regelmatig ruimte voor inhoudelijke discussies. Alle deelnemers aan de vierdaagse opleiding krijgen een exemplaar van het handboek Betaalbare zorg. Organisatoren van de masterclass zijn de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en de leerstoelgroep Betaalbare Zorg (Radboudumc).

Lees verder…

De kwaadaardige keelziekte of angina diphterina

Medisch-historische feitjes

'Eene der meest gevreesde pandemische ziekten, die vooral in den laatsten tijd door haar veelvuldig te voorschijn treden de algemene aandacht tot zich getrokken heeft, is de ‘diphteritis’, een specifiek dyskrasisch [dikbloedig] proces dat zijn grond vindt in eene anomalie van het bloedleven, wat met eene algemeene depressie van het zenuwleven gepaard gaat, en zich op de meest verschillende de plaatsen des lichaams slaat, doch bij voorkeur op de mucosa der keelholte […] met een grote neiging tot necrotisering', aldus T. Persant Snoep (1851-1899), genees-, heel- en verloskundige in het Zeeuwse Kapelle, in 1869.

Lees verder…

Benoeming Patrick Jeurissen Wetenschappelijke Adviesraad voor Pan-Europese commissie ‘Gezondheid en duurzame ontwikkeling’

Patrick Jeurissen werd onlangs benoemt tot lid van de Wetenschappelijke Adviesraad voor de pan-Europese commissie ‘Gezondheid en duurzame ontwikkeling’, onder leiding van Professor Mario Monti, president van de Bocconi Universiteit, Italië. De commissie verdiept zich komend jaar in gezondheidszorgbeleid in het licht van pandemieën.

Lees verder…

Health Management: realigning systems, contexts and players

EMHA 2020 | Digital conference Rotterdam | 17 - 19 november

European health systems are navigating through a period where challenges and opportunities have never been greater or starker. Every day we get closer to full exploitation of opportunities given by big data, artificial intelligence and robotics.

Lees verder…

World Cancer Series: Europe Virtual Week

The Economist Events | 9-13 november 2020

Coronavirus has turned the global spotlight onto healthcare and upended medical services. It has exposed the frailties of existing systems but also highlighted examples of nimble innovation and success. The sixth annual World Cancer Series: Europe will gather senior policymakers, clinicians, industry leaders, academics and patient advocates to drive forward the conversation on improving the provision of cancer care in Europe.

Lees verder…

Particuliere zorg voor ouderen met dementie vergt strenger toezicht

Follow the money | FTM besteed in dit artikel aandacht aan de particuliere verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie. Hierin wordt ook aandacht besteed aan het onderzoek van Florien Kruse naar ondernemerschap in de zorg. Haar studie analyseert de factoren achter de groei van particuliere verpleeghuizen in Nederland. Gezien de omvang van deze sector (inmiddels 12%) zouden financiën en eigendomsstructuren transparant moeten zijn en dat is nu vaak niet het geval, aldus Kruse.

Lees verder…

Elimineren productieprikkel lukt alleen met specialisten in the lead

Zorgvisie | Alleen met een leidende rol voor specialisten om te bepalen wat kwalitatief goede zorg is, lukt het de productieprikkel te elimineren. Aldus Patrick Jeurissen, hoogleraar betaalbaarheid zorg van IQ healthcare over het onderzoek naar de aanpak van het ziekenhuis Bernhoven en het Beatrixziekenhuis.

In een tweede artikel geeft Guus Schrijvers feedback op dit onderzoek

Lees verder…

De COVID-19-uitbraak in de verpleeghuissector – speelt de eigendomsstructuur een rol?

In dit webinar voor de 'International Long-term care Policy Network' bespreken Florien Kruse van IQ healthcare en Amy Hsu van University of Ottawa Brain and Mind Research and Bruyère Research Institute  hoe de eigendomsstructuur van invloed kan zijn op de mate waarin een verpleeghuis effectief kan reageren op een epidemie.

Lees verder…

Nieuwe werkwijze ziekenhuizen leidt tot minder behandelingen én behoud van kwaliteit zorg

De ’nieuwe manier van werken die de ziekenhuizen Bernhoven uit Uden en het Beatrixziekenhuis uit Gorinchem in 2015 hebben ingevoerd verbetert de doelmatigheid van zorg. Dit concluderen onderzoekers van IQ healthcare (onderzoeksafdeling van het Radboudumc), het CPB en de NZa na een grondige evaluatie van de eerste drie jaar.

Lees verder…

Besturen in een bijzondere tijd | Reflectie in actie

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur maakt een reeks films over besturen in coronatijd. Hierin komen zorgbestuurders en deskundigen aan het woord over de uitdagingen waar de zorg nu voor staat. Wat vraagt de coronacrisis van bestuurders in de zorg?
In aflevering 22 reflecteert prof. dr. Patrick Jeurissen (Radboudumc Nijmegen) op de twee voorgaande afleveringen met bestuurders Guus van Weelden (UWV) en Marian Kaljouw (NZa) …

Lees verder…

Antimicrobial Resistance Policies

Four good practices from the Netherlands

De huidige COVID-19-uitbraak toont aan hoe een uitbraak van een besmettelijke ziekte enorme kosten met zich mee kan brengen. Zowel binnen als buiten de gezondheidszorg kan het zelfs hele economieën blokkeren. De effecten van anitmicribiële resistentie (AMR) zijn minder zichtbaar, omdat het om een ​​breed scala aan ziekteverwekkers, antibiotica en ziektesyndromen gaat. In dit rapport presenteren we een haalbaarheidsanalyse van de besparingen aan de hand van goede voorbeelden van AMR beleid…

Lees verder…

Particuliere verpleeghuizen in Nederland: welke factoren verklaren de groei?

Er is vrij weinig bekend over de particuliere verpleeghuissector. Wij weten bijvoorbeeld niet eens precies hoeveel particuliere verpleeghuizen er in Nederland actief zijn. We weten wel dat de sector substantieel is gegroeid. Met deze studie is allereerst de samenstelling van de particuliere verpleeghuissector in kaart gebracht en hebben we bovendien geanalyseerd welke factoren de groei van de particuliere verpleeghuizen kunnen verklaren. Dit hebben we gedaan met een mixed-methods benadering: een combinatie van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden...

Lees verder…

Marktwerking ‘werkt’, maar niet zoals dat was beoogd

Op 11 maart vond het door ons georganiseerde symposium ‘De toekomst van de Marktwerking in de Zorg’ plaats bij de Rijksacademie in Den Haag. Ongeveer honderd bezoekers bezochten het symposium. Overall conclusie van deze dag is dat, ook al kan het altijd beter, de marktwerking in de zorg werkt, maar niet op de manier die het rationele stelsel van gereguleerde concurrentie had beoogd.

Lees verder…

Case-studies naar verdringingseffecten in de Nederlandse ziekenhuiszorg

Introductie van kostenverhogende technologieën in een gebudgetteerd zorgsysteem kunnen bestaande zorg verdringen. Het is echter onbekend of en welke zorg in zo’n geval wordt verdrongen en hoe dit dilemma in de praktijk wordt opgelost. Aan de hand van case-studies en interviews met betrokkenen maken onderzoekers inzichtelijk hoe de Nederlandse ziekenhuissector is omgegaan met de introductie van kostenverhogende gezondheidstechnologieën.

Lees verder…

Congres De toekomst van marktwerking in de zorg

In het Nederlandse zorgstelsel is een belangrijke rol neergelegd bij de markt. De kritiek vanuit de maatschappij op de rol van marktwerking in de zorg neemt de laatste jaren echter toe. De Rijksacademie en IQ healthcare (Radboudumc) organiseren daarom op 11 maart 2020 een congres met als thema: De toekomst van marktwerking in de zorg.

Lees verder…

Het succesverhaal van de Nederlandse spoedzorg

Artikel door Vox

Vox is in een serie artikelen op zoek naar lessen die te leren zijn in het buitenland over het bereiken van universele en betaalbare gezondheidszorg. In dit artikel wordt de organisatie van de Nederlandse spoedzorg in ons stelsel van gereguleerde competitie en particuliere ziektekostenverzekeringen onder de loep genomen.

Lees verder…

Zelfstandige Behandelcentra zijn geen garantie voor hoge kwaliteit en lage zorgprijzen

vijf electieve chirurgische ingrepen onder de loep

In het Nederlandse zorgsysteem nemen Zelfstandige Behandelcentra (ZBCs) een steeds prominentere positie in. De meeste ZBCs kunnen worden aangemerkt als focusklinieken. De ‘focus factory’ theorie stelt dat ZBCs door specialisatie en routine, een hogere kwaliteit tegen lagere prijs kunnen aanbieden dan ziekenhuizen. In dit artikel analyseren de onderzoekers deze stelling. De wisselwerking met gereguleerde competitie die zo kenmerkend is voor het Nederlandse zorgsysteem wordt expliciet meegenomen in de analyses.

Lees verder…

Is er een relatie tussen volume en kwaliteit bij particulieren klinieken?

Het aantal particuliere klinieken, ook wel Zelfstandige Behandelcentra (ZBCs) en privé klinieken genoemd, is over de jaren sterk gestegen. Er is redelijk veel bekend over of volume tot betere kwaliteit leidt bij behandelingen die in het ziekenhuis worden uitgevoerd, maar er is eigenlijk vrijwel niks bekend of er ook een zogenoemde ‘volume-kwaliteitsrelatie’ bestaat voor de behandelingen in particuliere klinieken. Kennis hierover kan eventueel de doelmatigheid binnen de sector van particuliere klinieken vergroten. Met dit artikel pogen we hier meer inzicht in te geven.

Lees verder…

Leveren Zelfstandige Behandelcentra waardevolle zorg aan cataractpatiënten?

Het totaal aantal Zelfstandige Behandelcentra (ZBCs) is sterk gegroeid. Een belangrijke vraag is of deze ontwikkeling bijdraagt aan het verbeteren van waardevolle zorg. Moeten we niet juist waakzaam hierover zijn? We weten immers nog onvoldoende hoe ZBCs presteren ten opzichte van ziekenhuizen. Om daar verandering in te brengen hebben de auteurs van dit artikel declaratiedata van cataractzorg onderzocht.

Lees verder…

Marktconcentratie is ook punt van zorg bij Zelfstandige Behandelcentra

Al enige tijd is er aandacht voor de toenemende concentratie op de markt wat betreft ziekenhuiszorg. En een steeds groter deel van de medisch-specialistische zorg vindt plaats in Zelfstandige Behandelcentra (ZBCs). Dit roept de vraag op of er op deze markt ook sprake is van marktconcentratie?

Lees verder…

De Celsus academie stopt. Wat verandert er nu?


●     Het programma ‘Celsus, academie voor betaalbare zorg’ is nu ten einde.

●     Wilt u op de hoogte blijven van de kennisontwikkeling en activiteiten vanuit de leerstoel 'Betaalbare Zorg' meldt u zich dan nu aan voor de afdelingsnieuwsbrief van IQ healthcare via deze link.

●     We vertrouwen erop dat we u op deze manier goed kunnen blijven informeren.

●     Voor de nieuwsbrief van IQ healthcare kunt u zich natuurlijk ook ten allen tijd afmelden.

Wij danken u voor uw betrokkenheid bij het kennisprogramma over de betaalbaarheid van onze zorg.
 

Verslag eindconferentie van de Celsus academie 2018

Op 19 april 2018 werd de afronding van het kennisprogramma ‘Celsus, academie voor betaalbare zorg’ feestelijk gevierd met een eindcongres bij New Babylon in Den Haag. Als start werd de animatie ‘Betaalbare zorg’ getoond. Marit Tanke belichtte in vogelvlucht de belangrijkste bevindingen uit vijf jaar kennisontwikkeling rondom betaalbaarheid van de zorg en DG curatieve zorg Bas van der Dungen nam namens minister Bruins nam de boekenreeks over betaalbare zorg in ontvangst.

Lees verder…

Medisch contact | Brainstormen over kostenbeheersing

Nijmeegse onderzoekers presenteren suggesties om de zorg betaalbaar te houden

Collega's Florien Kruse, Luc Hagenaars en Gertjan van der Wilt, mede-auteurs van het boek 'Betaalbare zorg', werden geïnterviewd naar aanleiding van de recente boekpresentatie.

Lees het volledige artikel

Celsus academie presenteert handboek betaalbare zorg

Uitreiking op congres Celsus academie op 19 april 2018

We moeten duidelijk kiezen waar we ons zorggeld aan uit willen geven. Daarbij is het belangrijk om in te zetten op terugdringen van onnodige zorg en het beter coördineren van zorg rondom de zorgvraag. Hiervoor is een langetermijnstrategie noodzakelijk. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het boek ‘Betaalbare zorg’ van Celsus, academie voor betaalbare zorg. Het eerste exemplaar van het boek wordt op 19 april in Den Haag uitgereikt aan de minister van Medische Zorg en Sport.

Lees verder…

Online cursus Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor startdatum 11 oktober 2017

Bent u medisch specialist en wilt u mee kunnen discussiëren over kwaliteit in relatie tot de bekostiging van zorg? Dan is deze cursus misschien iets voor u. Door de online beschikbaarheid is dit een gevarieerde cursus die flexibel in te plannen is. Uw medecursisten ontmoet u in een start- en slotbijeenkomst, respectievelijk op 11 oktober en 6 december (in de avond). De cursus is ABAN geaccrediteerd met 6 punten.

Lees verder…

Online cursus ‘Betaalbaarheid en Kwaliteit in de Zorg’ scoort goed onder medisch specialisten

Deze cursus werd ontwikkeld voor A(N)IOS en medisch specialisten en leert hen hoe ons zorgstelsel werkt en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van onze zorg. Met een de gemiddelde waardering van 8,1 op een schaal van 1-10 zijn we niet ontevreden.

Lees verder…

Zorginkoop en -verkoop, what’s all in the game

Save the date - Celsus-Talma Invitational Conference 

Datum 8 juni 2017, 13:00-17:00 

Locatie VU Amsterdam

De conferentie van dit jaar gaat over de afstemming tussen zorginkoper en zorgverkoper en alle overige actoren in het in- en verkoopspel. Hoewel de samenwerking formeel tot stand komt door overleg tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar zien wij ook twee achterliggende partijen die hierin een belangrijke rol spelen. Wij onderscheiden deze middag daarom 4 rollen: medisch specialist, ziekenhuis, zorgverzekeraar en overheid. Voor elk van deze rollen nodigen we toppers uit de zorg uit en vragen hen hierop te reflecteren ...

Lees verder…

Kostenbewustzijn en de betaalbaarheid en kwaliteit van ons zorgstelsel

Verslag van de Winteracademie – editie 2017

Celsus organiseert jaarlijks de Winteracademie Economie en Beleid voor rijksambtenaren, samen met de Rijksacademie voor financiën, economie en bedrijfsvoering. De winteracademie brengt kennis en praktijk over de betaalbaarheid van zorg samen. De academie wordt elk jaar afgesloten met een symposium dat ook toegankelijk is voor geïnteresseerden van buiten de Winteracademie. Het thema van het symposium dit jaar was ‘Kostenbewustzijn in de zorg’.

Lees verder…

Online cursus ‘Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg’ voor medisch specialisten en AOIS ABAN geaccrediteerd

Deze online cursus is afgelopen jaar voor het eerst gelanceerd en werd goed gewaardeerd. We zijn blij nu met de toekenning van de accreditatie door Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) waar nieuwe deelnemers natuurlijk baat bij hebben. De volgende training start 15 februari 2017.

Lees verder…

Even voorstellen: Christiaan Schakel

buietnpromovendus Celsus academie

Ik ben sinds kort als buitenpromovendus verbonden aan de Celsus academie. Mijn onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen begrotingsbeleid en de zorg.

Ik beschouw dit als een spannend thema: de publiek gefinancierde zorguitgaven zijn in veel landen onderworpen aan uitvoerig begrotingsbeleid, terwijl deze uitgaven in veel landen harder stijgen dan de economische groei en een grote autonome component kennen.
De vraag is dan ook geoorloofd hoeveel impact begrotingsbeleid nu eigenlijk heeft op de zorguitgaven. Deze interesse kent een langere aanloop.

Lees verder…

Eerste online cursus Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg succesvol verlopen

De eerste editie van deze online cursus voor medisch specialisten en AIOS is in juni afgerond en werd positief gewaardeerd met een 7,9 als cijfer.
“Een frisse cursus die kennis bundelt waar je zelf niet snel toegang tot hebt …”
De cursus leert AIOS en medisch specialisten meer over ons zorgstelsel en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg. Na evaluatie van deze pilot is nu een doorontwikkelde editie in voorbereiding, iets om naar uit te kijken via onze website ...

Lees verder…

Keuzemodule Betaalbare & Solidaire Zorg

De Celsus academie biedt studenten geneeskunde (GNK) en biomedisch wetenschappen (BMW) van de Radbouduniversiteit een keuzemodule aan om meer te leren over het Nederlandse zorgstelsel. De module heet ‘Betaalbare & solidaire zorg: de uitdagingen van het Nederlandse zorgstelsel’. In de afwisselende module krijgen studenten inzicht in de organisatie van het Nederlandse zorgstelsel en in de kosten en prestaties van onze zorg in vergelijking tot andere landen. Daarnaast dagen we ze uit om na te denken over solidariteit en wat dat betekent voor de betaalbaarheid van zorg. De voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc komt vertellen over het besturen van een ziekenhuis.

Startdatum: 1 september 2016
Studiebelasting: 2 ECTS.
Contactpersoon Wieteke van Dijk

Celsus-Talma conference 2016

Steeds meer zorg een betaalbare oplossing?

Wat betekent de toename aan zorg voor de betaalbaarheid van de zorg? Zijn de groeiende uitgaven een probleem of juist een oplossing voor de groeiende zorgbehoefte? Hoe zoeken we de balans?

Onder leiding van Ernst van Koesveld (directie Z) bespraken de internationale topsprekers Jonathan Skinner (Verenigde Staten), Adam Roberts (Engeland) en Heinz Rothgang (Duitsland) deze vraagstukken aan de hand van een casus uit eigen land.

Lees verder…

Oratie prof. dr. Patrick Jeurissen

Steeds meer zorg een betaalbare oplossing?

Aansluitend op de Celsus-Talma conference 2016 sprak prof. dr. Patrick Jeurissen zijn inaugurele rede uit getiteld ‘Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing’.

Lees verder…

Celsus Winteracademie succesvolle 3e editie

Voor de derde keer op rij organiseerde de Celsus academie samen met de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering een Winteracademie over de betaalbaarheid van de zorg. Dat de Celsus Winteracademie een succes was blijkt uit zowel de overweldigende opkomst als de positieve evaluatie door de deelnemers. Vooral de bijdragen vanuit de praktijk, zoals de gemeente, zorgverzekeraar en patiënt, werden gewaardeerd.

Lees verder…

Patrick Jeurissen benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Betaalbaarheid van Zorg'

Patrick Jeurissen

 

Dr. Patrick Jeurissen is met ingang van 15 februari 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Betaalbaarheid van Zorg' aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit/het Radboudumc.

Patrick Jeurissen (28 oktober 1969, Lobith) is programmaleider van Celsus, Academie Betaalbare Zorg, een samenwerkingsverband tussen de afdeling IQ healthcare, Radboudumc en het ministerie van VWS.

Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen kosten en kwaliteit van de gezondheidszorg en heeft als doel de zorg betaalbaar te houden voor burgers.

Lees verder…

NIEUW: Online cursus Betaalbaarheid en kwaliteit van zorg

 
 
Hoe kunt u als medisch specialist of aios effectief deelnemen aan de discussie over kwaliteit in relatie tot de bekostiging van zorg?

Dit leert u in een nieuwe online cursus die de Celsus academie in samenwerking met de Academie voor medisch specialisten en Elevate Health heeft ontwikkeld.
Een gevarieerde online training met een mix aan leervormen die u qua tijdsindeling veel flexibiliteit biedt.
Klik hier voor de uitgebreide cursusbrochure met meer achtergrondinformatie.

Betaalbaarheid van zorg in onderwijsmodule voor studenten GNK en BMW

De Nederlandse zorg behoort tot de beste ter wereld. Dat is niet alleen te danken aan de professionals, maar ook aan het stelsel. Het is voor toekomstige zorgprofessionals belangrijk om het stelsel te kennen. Daarom biedt Celsus een keuzemodule aan studenten geneeskunde (GNK) en biomedische wetenschappen (BMW) in Nijmegen: Hoe blijft de zorg betaalbaar? Marktwerking en solidariteit, gaat dat samen?

Lees verder…

Harkness Fellowship voor Marit Tanke

Marit TankeDr. Marit Tanke heeft een van de prestigieuze Harkness Fellowship (2016/2017) verworven.
Marit is plv. programmaleider van Celsus, academie voor betaalbare zorg, en senior onderzoeker bij de afdeling IQ healthcare.

Lees verder…

Doelmatigheid van AMR preventie – vijf business cases

Voor een ministeriële conferentie rondom Antimicrobiële resistentie (AMR) hebben onderzoekers van de Celsus academie een rapport uitgebracht waarin vijf inspirerende ‘good practices’ van AMR preventie in Nederland zijn beschreven (in drie ziekenhuizen, een verpleeghuis en een organisatie van huisartsen). Elk van deze ‘good practices’ is in dit rapport uitgewerkt tot een businesscase en bij elke businesscase blijkt het gevoerde antimicrobiële beleid kosteneffectief. Zowel in adequaat gebruik van antimicrobiële middelen als een verbeterde naleving van de maatregelen voor infectiecontrole.

Lees verder…

Verwacht in 2016 online master course over de betaalbaarheid van de zorg

De gezondheidszorg verandert snel op medisch en organisatorisch vlak. Marktwerking, een veranderend zorgsysteem, nieuwe eisen van toezichthouders, mondige patiënten, nieuwe aanbieders zoals ZBCs, zorginkoop etc. hebben invloed op de omgeving waarin zorgprofessionals werken. Van de zorgprofessional wordt verwacht dat hij een volwaardig gesprekspartner is van patiënten, managers, beleidsmakers en zorgverzekeraars. De Celsus academie wil met deze online cursus zorgprofessionals opleiden tot een goede gesprekspartner.

Lees verder…

Wieteke van Dijk beëdigd als lid adviescommissie Medicalisering

Wieteke van Dijk
Op 25 november is Wieteke van Dijk beëdigd als lid van de adviescommissie Medicalisering van de Gezondheidsraad. De minister heeft de gezondheidsraad gevraagd een advies uit te brengen in antwoord op de volgende vraag: 'Ik vraag de Gezondheidsraad om inzicht te geven in de vraag in hoeverre er in de somatische zorg sprake is van medicalisering, wat er te zeggen valt over de kosten en de baten hiervan, en wat mogelijkheden zijn om dit proces -indien wenselijk- te beïnvloeden'.

Wat domineert het zorgbeleid: begrotingsregels of de politieke arena?

In het rapport 'what dominates, budget policies or political agreements; the influence of fiscal institutions on health care policy in the United States and the Netherlands' is onderzocht wat een grotere invloed heeft op de uitkomsten van het zorgbeleid; de afspraken tussen en voorkeuren van politici, of de institutionele setting waarin deze politici zich begeven. Met andere woorden: in hoeverre houden politici zich aan de aan henzelf opgelegde regels voor wat betreft het zorgbeleid?

Lees verder…

IQ PROM, expertisecentrum voor patiëntengerelateerde uitkomstmetingen in de zorg

Het belang van patiëntengerelateerde uitkomstmetingen in de zorg als middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren wordt meer en meer onderkend. We zien een enorme ontwikkeling in de inzet van patient reported outcomes (PROs) en Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs) - de vragenlijsten die gebruikt worden om PROs te meten. Om een goede invoering van PROs en PROMs mogelijk te maken is behoefte aan expertise op dit gebied, echter veel expertise is slechts gefragmenteerd beschikbaar. 

Met de oprichting van het multidisciplinaire expertisecentrum IQ PROM door de afdeling IQ healthcare, Radboudumc en Celsus, academie voor betaalbare zorg ontstaat nu een platform waar kennis over en expertise met PROs en PROMs wordt gebundeld en ontsloten.     

Lees verder…

Financiële prestaties en kwaliteit in verpleeg- en verzorgingsinstellingen

Deze zomer heeft VU-studente Aniek Bresser succesvol haar MSc-stage afgerond bij Celsus. Tijdens haar stage heeft ze onderzoek gedaan naar de relatie tussen kwaliteit en de financiële prestaties van verpleeg- en verzorgingsinstellingen. Graag geven we een korte samenvatting van het onderzoek. Het gehele verslag is te lezen op www.celsusacademie.nl.

Lees verder…

Gestart bij Celsus - Edwin Oberjé

edwin oberje
Op 17 augustus 2015 is Edwin Oberjé gestart als postdoctoraal onderzoeker bij Celsus, academie voor betaalbare zorg. Een goed moment om hem voor te stellen.

Lees verder…

Verspilling in de langdurige zorg

Het ministerie van VWS heeft in 2013 het Meldpunt Verspilling opgericht, waar burgers melding kunnen doen van de verspilling die zij waarnemen in de zorg. Echter, omdat het om anekdotische informatie gaat is het op basis van deze meldingen nog niet mogelijk iets te zeggen over de omvang en de verdeling van verspilling in de Nederlandse zorg. De Celsus academie heeft daarom in opdracht van de Directie Langdurige Zorg van het Ministerie van VWS in kaart gebracht wat bekend is in de wetenschappelijke literatuur over verspilling in de langdurige zorg. 

Lees verder…

Vier Texaanse lessen om onnodige zorg terug te dringen

 

Door Marit Tanke, plaatsvervangend programmaleider van de Celsus academie.

Onnodige zorg terugdringen kan, bewijzen artsen in Texas. Ook in Nederland is de noodzaak hoog en liggen mogelijkheden. Het gebrek aan transparantie werkt belemmerend ….
Lees het volledige artikel op de website van Zorgvisie.

Cafe Strategie - budgetteringsstrategieën

De presentatie van Christiaan Schakel ging  in op het spanningsveld tussen instituties aan de ene kant, en de ‘power of politics’ aan de andere kant. Hij liet zien dat de macht van politici groot is in het begrotingsproces voor de zorg, zowel in de Verenigde Staten als in Nederland. De institutionele setting, waaronder de gehanteerde begrotingsregels en de manier waarop het begrotingsproces is vormgegeven, is daarbij zeker van belang, maar niet doorslaggevend.

Lees verder…

Cafe strategie - Budgetteringsstrategieën

30 juli 2015
Christiaan Schakel, MSc* en Niek Stadhouders, MSc** pakten het onderwerp budgetterings-strategieën bij de hoorns tijdens deze VWS bijeenkomst die gericht is op kennisdeling.

Lees verder…

Evaluatie adviestrajecten bij problematisch ziekteverzuim

In opdracht van het ministerie van SZW heeft de Celsus Academie onderzoek gedaan naar de specifieke groep van problematische arbeidsverzuimers. Het rapport ‘Evaluatie van adviestrajecten bij problematisch ziekteverzuim’ is op 7 juli aan de Tweede Kamer aangeboden.

Van problematisch verzuim is sprake als de re-integratie van een zieke werknemer langer duurt dan verwacht gezien behandeling, aandoening en prognose. Eén van de mogelijkheden die een werkgever heeft om het problematisch verzuim op te lossen is het aanvragen van een arbeidsgerelateerd medisch advies. Hierbij wordt gekeken naar de medische oorzaken van het problematisch verzuim en de gevolgen voor werkhervatting. De Celsus Academie heeft de kenmerken van 2595 werknemers die een adviestraject bij één aanbieder hebben doorlopen uitgebreid in kaart gebracht.

Lees verder…

Medisch specialist ‘steward’ van schaarse zorgeuro’s?

In Nederland is nog nooit onderzocht hoe medisch specialisten hun rol percipiëren in het betaalbaar houden van de zorg, Celsus gaat hier nu verandering in brengen. In hoeverre zijn specialisten bereid te acteren als ‘stewards’ van schaarse middelen? In de VS werd hier al onderzoek naar gedaan. Amerikaanse artsen toonden een hoge mate van kostenbewustzijn, gaven aan hier een bepaalde mate van verantwoordelijkheid voor te voelen maar waren weinig enthousiast over fundamentele maatregelen die het kostenprobleem adresseren.

Lees verder…

'master course' betaalbaarheid van de zorg

De Celsus academie is gestart met de ontwikkeling van een complete online master over betaalbaarheid van de zorg. Eind 2015 zal de eerste module gereed zijn. Deze nascholing is bedoeld voor medisch specialisten (in opleiding) die een volwaardig gesprekspartner willen zijn voor zorgmanagers en zorgverzekeraars. Onderwerpen lopen uiteen van de DBC/DOT-systematiek tot de werking van ons zorgstelsel waarbij steeds de dagelijkse praktijk van de arts centraal staat. 

Lees verder…

Ethiek van de betaalbaarheid van zorg

Ontwikkeling van een onderzoeksagenda
De eerder genoemde Celsus conferentie over ‘Kanteling van zorg’ werd voorafgegaan door een ochtendprogramma dat in teken stond van ‘Ethiek van de betaalbaar van zorg’. Doel was om met de 26 genodigden uit verschillende geledingen (ethici, hoogleraren, huisartsen en medewerkers van zorgverzekeraars en ministerie van VWS en medewerkers van de Celsus academie zelf) te komen tot een onderzoeksagenda voor dit brede thema. Afgesloten werd met de formulering van een eerste opzet van een onderzoeksagenda. De komende periode worden in subgroepen verschillende onderwerpen verder uitgewerkt.

Lees verder…

Celsus Invitational Conference 2015

23 april vond de de 2e Invitational Conference van Celsus, academie voor betaalbare zorg plaats met als thema ‘kanteling van zorg en de betekenis ervan voor kwaliteit en betaalbaarheid’, een compilatie. Alle congresmaterialen (opnames, presentaties en posters) worden hieronder beschikbaar gesteld.

Lees verder…

Sfeerverslag Weissberg Forum

'Perspectives on the Shifting US Health Landscape'

Sinds begin 2014 kunnen Amerikanen profiteren van de uitbreidingen onder de nieuwe zorgwet van President Obama. Velen hebben dat inmiddels gedaan, getuige het lage percentage van onverzekerden (circa 16 procent in 2014). Er is echter geen ander debat dat het land zo verdeelt. Terwijl Democraten wijzen op alle grote verdiensten van de wet tot dusver, namelijk meer Amerikanen met een zorgverzekering, een efficiënter zorgsysteem en een afvlakking van de kostencurve sinds een aantal jaar, zeggen de Republikeinen juist dat de wet (kleine) ondernemers in de weg zit en veel te duur is.

Lees verder…

Verslag winteracademie editie 2015

Hoe bereik je een betaalbare zorg van een goede kwaliteit?

In samenwerking met het ministerie van VWS heeft Celsus voor de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, een succesvolle opleiding georganiseerd over het Nederlandse Zorgstelsel. Motivatie voor het organiseren van deze interdepartementale winteracademie is dat de zorguitgaven meer en meer op het overheidsbudget drukken.

Lees verder…

Verslag slotsymposium Winteracademie 12 mrt 2015

Op 12 maart vond het slotsymposium van de Winteracademie plaats met het thema ‘Verspilling en betaalbaarheid van de zorg – valt er veel geld te besparen zonder kwaliteitsverlies?’. 

Lees verder…

Marit Tanke plv. programmaleider Celsus

AY1Y9770 zw - kopie
Op 1 januari 2015 is Marit Tanke gestart als plaatsvervangend programmaleider naast Patrick Jeurissen bij Celsus, academie voor betaalbare zorg. Tijd om haar voor te stellen. Marit heeft een achtergrond als arts en onderzoeker. De afgelopen jaren heeft zij gewerkt als adviseur in de gezondheidszorg bij KPMG Nederland, waar zij veel projecten heeft gedaan rondom het onderwerp ‘Value-Based Healthcare’.

Lees verder…

Zorg op de kaart

2015 is het jaar van de transparantie in de zorg. Transparantie is belangrijk voor patiënten bij het maken van goede keuzes. Niet alleen als het gaat om het kiezen van een goed ziekenhuis voor planbare operaties, of de jaarlijkse keuze voor een geschikte zorgverzekering. Ook in de ouderenzorg is transparantie belangrijk en Celsus ondersteunt VWS en TNO inhoudelijk met hun initiatief www.zorgopdekaart.nl.

Lees verder…

Handleiding voor ‘Selectie van PROs en PROMs’

Patient-geraporteerde uitkomsten vormen een essentieel onderdeel voor het meten en bevorderen van value based healthcare. De waarde van de zorg wordt bepaald door uitkomsten van zorg die belangrijk zijn voor patiënten en deze te relateren aan de kosten van die zorg. Pro's en PROMs kunnen hiervoor worden ingezet en P.J. van der Wees, onderzoeker bij de Celsus academie, heeft samen met Caroline B. Terwee en Sandra Beurskens namens het NFU Expertisenetwerk Patient-Reported Outcomes een handreiking voor de selectie van PROs en PROMs ontwikkeld. Hierin worden de dilemma’s beschreven bij de selectie van PROs en PROMs voor de zorgpraktijk, wetenschappelijk onderzoek en het meten van de kwaliteit van zorg.

Lees verder…

CMWF - International Profiles of Health Care Systems

Recent heeft het Commonwealth Fund hun jaarlijkse International Profiles of Health Care Systems gepubliceerd. In deze rapportage worden de gezondheidszorgsystemen van 15 landen, waaronder Nederland, tot in detail besproken. Celsus heeft hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Ben jij benieuwd hoe het Nederlandse stelsel zich verhoudt tot stelsels in andere landen? Bekijk dan hier de rapportage.

Check ook onze rubriek beleidsactualiteiten

Tip
Onder de rubriek Beleidsactualiteiten publiceren we regelmatig nieuwsbrieven van bv. Biomet die relevante  onderwerpen behandelen over de betaalbaarheid van zorg.

Nieuwsbrief Celsus, december 2014

Verschijningsdatum:
De nieuwsbrief van december 2014 is beschikbaar en gaat in op de geïntegreerde toepassing van PROMs in de zorg en verantwoording van kwaliteit, het Celsus project ‘Verzekerden met hoge zorgkosten’ en de aan tafel sessies over ondermeer taakherschikking in de zorg. Stef Groenewoud gaat in zijn blog in op de morele grenzen aan marktwerking in de zorg en wellicht interessant de aankondiging van het congres ‘Verspilling in de zorg’ op 12 maart 2015. Bewaar vast de datum van de eerstvolgende Celsus Invitational Conference op 23 april 2015 met het thema 'Bouwen aan Zorg', over de kanteling naar het patiëntenperspectief en de consequenties voor betaalbaarheid van zorg. De uitnodigingen voor deze conferentie worden in februari verstuurd.

Aan tafel sessie - Taakherschikking

Op 11 nov 2014 werd met het onderwerp 'Taakherschikking' behandeld. Dr. Miranda Laurant (Senior onderzoeker en projectleider bij IQ healthcare en lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening bij de HAN) hield een presentatie over de huidige stand van zaken. De essentie van het verhaal van dr. Miranda Laurant (IQ healthcare) was dat het begrip taakherschikking weinig precies wordt gebuikt.

Lees verder…

Conferentie verslag 5 juni 2014

Gert Westert, hoofd IQ healthcare, Radboudumc, opende de conferentie met een introductie op de Celsus academie met het motto ‘Betaalbare zorg voor elke burger’. De gerenommeerde sprekers drs. Wouter Bos, voorzitter raad van bestuur VUmc en dr. Rob Dillmann, voorzitter raad van bestuur Isala Klinieken in Zwolle gaven vanuit hun visie invulling aan het onderwerp betaalbaarheid van de (top)zorg. Dit alles onder leiding van dagvoorzitter prof. dr. Jan Kremer. De opnames van de volledige presentaties zijn hier te bekijken of lees het verslag via deze link.

Omvang en financiering van het basispakket

Een verkennende internationale vergelijking

De stijgende kosten van de zorg vormen een cruciale budgettaire uitdaging voor veel Westerse landen. Behalve meer doelmatigheid, zijn de omvang van het basispakket en de hoogte van eigen betalingen mogelijke sturingsinstrumenten voor de beteugeling van de zorguitgaven. In ons onderzoek verkennen we op basis van een internationale vergelijking of er ‘uitruileffecten’ bestaan tussen (de omvang van) het pakket en de wijze waarop dit wordt gefinancierd. Twee vragen staan centraal: a) Hoe verhoudt zich de omvang en de financiering, inclusief de eigen betalingen, van het basispakket in Nederland in vergelijking met andere Europese landen?; b) Bestaat er een wisselwerking (uitruil) in de vergeleken landen tussen de ‘omvang’ van het pakket en de financiering van het pakket, waaronder de hoogte van de eigen betalingen?

Lees verder…

Openingsconferentie van de Celsus academie

Op 5 juni 2014 vond de eerste invitational conference plaats ter gelegenheid van de start van Celsus, academie voor betaalbare zorg, het expertisecentrum in Nederland op het gebied van doelmatigheid en betaalbaarheid van de zorg. Het thema van de conferentie was 'Betaalbare zorg voor elke burger', met een accent op de betaalbaarheid van topzorg. De conferentie werd gehouden in het prachtige Muntgebouw te Utrecht. We kijken terug op een zeer geslaagde middag met ruim 120 bezoekers. Voor deze dag werd ter kennismaking een brochure gemaakt met aanvullende informatie over de Celsus academie.

P1000194  P1000192 uitsnede2

Lees verder…

Beheersing zorgkosten

Door Patrick Jeurissen

Samenvatting
De kosten van zorg stijgen al sinds vele decennia - soms sneller, soms langzamer. Deze stijging gaat harder dan de economische groei, met als gevolg dat de zorg een steeds groter beslag legt op de nationale welvaart.

Lees verder…

‘Sustainable health systems for inclusive growth in Europe’

Conferentieverslag.
De toenemende kosten voor de gezondheidszorg zijn niet alleen in Nederland een punt van aandacht. Ook in andere Europese landen is de stijging van de zorgkosten verontrustend en wordt gezocht naar maatregelen om de kosten in bedwang te houden. In november 2013 heeft het Health Forum de conferentie ‘sustainable health care for inclusive growth’ georganiseerd, waar onderzoekers en beleidsmakers de stand van zaken hebben besproken.

Lees verder…

Reductie van verspilling in de (langdurige) zorg

De Nederlandse overheid probeert de bevolking te betrekken bij het beheersen van de Nederlandse zorgkosten. Een van die pogingen is het virtueel meldpunt voor het melden van verspilling in de zorg.

In de periode van mei 2013 tot augustus 2013 werden op dit virtuele meldpunt 16.000 vragenlijsten ingevuld. Resultaten laten zien dat verspilling lijkt op te treden in alle aspecten van zorg. Echter voornamelijk in de acute zorg lijkt de verspilling gerelateerd te zijn aan het volume en prijsniveau, terwijl in de langdurige zorg verspilling eerder gerelateerd lijkt aan managementkosten en de complexiteit van het administratieve systeem.

Lees verder…

Patiënt aan het roer of toch het geld?

Patiëntenparticipatie is een van de uitgangspunten van ons volksgezondheidsbeleid. Maar in wiens belang is dat? In dat van de patiënt die een stem krijgt of in dat van de samenleving die streeft naar minder zorguitgaven in deze tijden van vergrijzing en economische crisis?
Lees het blog van Mariëlle Ouwens

Huisartsen: te veel onnodige zorg in Nederland

Er wordt volgens huisartsen (veel) te veel zorg verleend in ziekenhuizen (84,4%), huisartsenposten (84,5%), privéklinieken (84,5%) en in mindere mate in huisartsenpraktijken (58,2%). Dat blijkt uit de studie ‘Onnodige zorg in de Nederlandse gezondheidszorg, gezien vanuit het perspectief van de huisarts’ van de Celsus academie. Het betreft vooral onnodige diagnostiek, medische behandelingen en controle en follow-up.

Winst valt te behalen in het terugdringen van onnodige zorg door het vergroten van de poortwachterrol van de huisarts. Omdat Nederlandse huisartsen erg patiëntgeoriënteerd zijn, lijkt het stimuleren om terughoudender te verwijzen zonder verdere ondersteunende financiële of structurele maatregelen op voorhand minder kansrijk.

Lees het rapport Onnodige zorg in de Nederlandse gezondheidszorg, gezien vanuit het perspectief van de huisarts door Joost Wammes, Lise Verhoef, Gert Westert, Pim Assendelft, Patrick Jeurissen en Marjan Faber.

Zojuist verschenen: nieuwsbrief Celsus academie

Zojuist verschenen! De eerste editie van de Nieuwsbrief van de Celsus academie met aandacht voor vragen als 'Is de Nederlandse zorg onderweg naar uitkomstbekostiging' en 'Hoe maken we de zorg gezond?' Neem nu een abonnement en blijf automatisch op de hoogte van betaalbare zorg.  

No cure no pay: uitkomst-bekostiging in de zorg

De roep om uitkomstindicatoren is luid. Wat is precies het resultaat van onze dure zorg? En wat de toegevoegde waarde voor de patiënt? Bovendien zijn er verontrustende signalen dat er grote kwaliteitsverschillen zijn, zowel tussen instellingen als tussen zorgverleners. ‘De zorg is onvoldoende transparant en het is moeilijk om goede zorg te kiezen,’ is een algemeen gevoel dat leeft.

Lees verder…

Uitdaging: betaalbare langdurige zorg

Langzaam maar zeker snoept de langdurige zorg een steeds groter deel van het totale zorgbudget op. En door de sterke vergrijzing, de dalende productiviteit in de zorg - ten opzichte van andere sectoren - en het feit dat het steeds moeilijker wordt om het aantal (mantel)zorgers in het informele circuit op peil te houden, wordt het probleem steeds groter. De Celsus academie heeft er een paper over gepubliceerd, ‘Sustainable challenge: sustainable long-term care’.

Lees verder…

Celsus: nieuwe academie over betaalbare zorg

Er moet meer aandacht komen voor de betaalbaarheid van de zorg. Want de Nederlandse zorg is - na die van de Verenigde Staten - de duurste ter wereld. En de kosten blijven maar stijgen. Niets doen is daarom geen optie meer

Lees verder…

Nieuwsbrief over betaalbare zorg

De Celsus academie heeft een digitale nieuwsbrief over kennis op het gebied van betaalbare zorg. Deze nieuwsbrief verschijnt niet in een vaste frequentie, maar ad hoc, dus alleen als er nieuws is. De nieuwsbrief wordt ook geplaatst op deze website.

Lees verder…

Nieuw: Celsus, academie voor betaalbare zorg

Betaalbare zorg voor elke burger. Dat is een van de speerpunten van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarom initieerde VWS, in samenwerking met UMC St. Radboud/IQ Healthcare Celsus, academie voor betaalbare zorg.

Lees verder…