Zorg op de kaart

2015 is het jaar van de transparantie in de zorg. Transparantie is belangrijk voor patiënten bij het maken van goede keuzes. Niet alleen als het gaat om het kiezen van een goed ziekenhuis voor planbare operaties, of de jaarlijkse keuze voor een geschikte zorgverzekering. Ook in de ouderenzorg is transparantie belangrijk en Celsus ondersteunt VWS en TNO inhoudelijk met hun initiatief www.zorgopdekaart.nl.

Ouderen die te maken krijgen met ernstige beperkingen die het onmogelijk maken om thuis te blijven wonen, moeten, samen met de familie, een keuze maken voor een ouderenzorginstelling. Dit is een belangrijke, vaak eenmalige keuze, want overstappen van verpleeghuis komt niet vaak voor.

Toch zullen weinig ouderen deze keuze baseren op beschikbare kwaliteitsdata, bijvoorbeeld van sites zoals www.kiesbeter.nl of www.zorgkaartnederland.nl. Vaak moet deze keuze snel gemaakt worden en kiezen ouderen vooral voor de locatie (dichtbij), en niet voor een instelling die de hoogste kwaliteit van zorg levert. Mogelijk is een hoge transparantie voor ouderen bij de keuze voor een ouderenzorginstelling niet voldoende om hoge kwaliteit te garanderen. Toch is transparantie in de ouderenzorg erg belangrijk.

Echter niet alleen keuzes van patiënten kunnen leiden tot hogere kwaliteit. Ook als instellingen zich meten aan elkaar, en leren van elkaar, werkt dit kwaliteitsverbeteringen in de hand. Een voorwaarde is wel dat de benodigde informatie daarvoor beschikbaar is. Als de intrinsieke prikkel bij zorginstellingen niet aanwezig is om te verbeteren ten opzichte van andere instellingen, kan het zorgkantoor door middel van zorginkoop de kwaliteitsverbetering afdwingen. Transparantie voor professionals is wellicht een vorm van transparantie die meer bepalend bij het stimuleren van kwaliteit.

Het ministerie van VWS heeft samen met TNO stappen ondernomen om deze transparantie voor professionals in de langdurige zorg te verhogen. Op de website www.zorgopdekaart.nl worden verschillende openbare databronnen gekoppeld met als doel overzichtelijke en gedetailleerde informatie te bieden aan zorgkantoren, gemeenten, zorgaanbieders en andere geïnteresseerde partijen.

De Celsus academie draagt hieraan bij door levering van de benchmarkrapporten voor ouderenzorginstellingen. Concerns die intramurale ouderenzorg leveren worden hierin vergeleken op drie punten: financiële prestaties, uitgaven en kwaliteit.

Hierdoor ontstaat een beeld van de relatieve prestaties van de instellingen en worden mogelijke verbeterpunten inzichtelijk gemaakt. In eerste instantie is dit bedoeld als spiegelinformatie voor de concerns. De website www.zorgopdekaart.nl is begin 2015 gelanceerd en zal de komende maanden worden doorontwikkeld.

Celsus zal bij dit project betrokken blijven, met als doel om door wetenschappelijke analyses en de benchmark rapporten een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de langdurige zorg.