Hoe ervaren stakeholders de inzet van Regionale Transmurale Afspraken bij chronisch hartfalen?

Chronisch hartfalen (HF) vormt een grote uitdaging voor de gezondheidszorg. De coördinatie van de zorg tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg is van cruciaal belang om de juiste zorg op de juiste plaats te ontvangen. Om die continuïteit van zorg te ondersteunen zijn er in Nederland Regionale Transmurale Afspraken (RTA's) ontwikkeld. Er is echter weinig bekend over hoe de stakeholders de ontwikkeling en het gebruik van deze RTA's ervaren. Dit kwalitatieve onderzoek geeft inzicht in deze ervaringen en kijkt daarnaast ook welke factoren hierop van invloed zijn.

Kernboodschappen

  • Hoewel de ontwikkeling van RTA's tussen eerstelijns- en tweedelijnszorgverleners voor chronisch hartfalen relatief eenvoudig leek, stuitte de daadwerkelijke invoer ervan op verschillende belemmeringen.
  • Overkoepelende samenwerkingsverbanden van huisartsen (zorggroepen) of andere koepelorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van het gebruik van RTA's.
  • Uitwisseling van ervaringen en kennis tussen regio’s kan zorgprofessionals ondersteunen bij de ontwikkeling en het gebruik van RTA's.
  • Er is meer bewijs nodig over het effect van RTA's op zowel de kwaliteit als de kosten van zorg.

Interviews met belanghebbenden lieten zien dat deelnemers de ontwikkeling van RTA als relatief eenvoudig beschouwden maar dat duurzaam gebruik van de RTA's te niet vanzelf komt. De barrières hadden betrekking op de volgende thema's: opleiding van eerstelijnszorgverleners, verwijzingsproces, bereidheid van patiënten, relaties tussen zorgaanbieders, vergoeding door zorgverzekeraars, elektronische patiëntendossiersystemen (EPD) en uitkomsten.
De onderzoekers stellen dat sommige uitdagingen zoals vergoedingen en EPD-systemen baat hebben bij gespecialiseerde ondersteuning en een nationale aanpak. Daarnaast kan door het uitwisselen van ervaringen tussen regio’s voorkomen worden dat de regio’s opnieuw het wiel uit moet vinden. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op de effecten van RTA's op uitkomsten als financiën en gezondheid. Tot slot is er aandacht nodig voor de mogelijke financieringsmodellen voor projecten die gericht zijn op transmurale zorg.

Lees het volledige artikel ‘Use of regional transmural agreements to support the right care in the right place for patients with chronic heart failure—a qualitative study’.
Stefan L. Auener, Patrick P. T. Jeurissen, Dirk J. A. Lok, Huug J. van Duijn, Petra E. J. van Pol, Gert P. Westert & Simone A. van Dulmen Netherlands Heart Journal (2022).