Identificeren van een toekomstig hoog zorggebruik bij patiënten met multimorbiditeit

ontwikkeling en interne validatie van machine learning-voorspellingsmodellen met behulp van elektronische medische dossiergegevens

Dit onderzoek laat zien dat machine learning met voorspellingsmodellen lijkt te kunnen identificeren welke patiënten met meerdere chronische aandoeningen risico lopen op in potentie vermijdbaar zorggebruik.

Lees verder…

Verbeteren van coördinatie en betaalbaarheid van zorg voor patiënten met multimorbiditeit

Een beleidssamenvatting van het proefschrift van Toine Remers

Onderzoeker Toine Remers zocht tijdens zijn promotieonderzoek naar bruikbare mechanismen voor de stroomlijning van zorg voor patiënten met meerdere chronische aandoeningen. Nieuwe zorg- en organisatievormen moeten door het stroomlijnen van zorg leiden tot meer overzicht en een betere coördinatie, wat bij kan dragen aan de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep. Ook bepaalde hij de potentiële bijdrage ervan aan de betaalbaarheid van zorg als geheel.

Lees verder…

De (on)mogelijkheden van het meten van niet-passende zorg

Publiekssamenvatting proefschrift Joris Müskens

In zijn proefschrift laat onderzoeker Joris Müskens zien dat niet-passende zorg ook in Nederland voorkomt, maar dat de totstandkoming van een goede meting nog niet zo makkelijk is als soms wordt gedacht.

Lees verder…

Inflatie in Nederlandse ziekenhuizen

in deze policybrief analyseren onderzoekers de effecten van de hoge inflatie op ziekenhuizen. Ze onderzoeken de mate waarin de ziekenhuizen de verhoogde kosten door inflatie vergoed krijgen en de mate waarin wordt gedifferentieerd tussen ziekenhuizen in inflatie-compensatie. Zij vinden dat ziekenhuizen niet volledig vergoed worden voor (variatie in) inflatie en dat inflatie daarmee een bron is voor oplopende verschillen in de bedrijfsvoering van ziekenhuizen: sommige ziekenhuizen profiteren van inflatie en andere ziekenhuizen ondervinden nadelen van inflatie...

Lees verder…

Druk op de spoedeisende hulp neemt toe

Oplossingen liggen in de optimalisatie van samenwerking in de regio en intern

Door de toenemende vergrijzing neemt de druk op de acute zorg al jaren toe. In 2020 publiceerde VWS de 'Houtskoolschets acute zorg' en dit werd in 2022 aangevuld met specifieke uitgangspunten voor beleid. Met name gericht op het verbeteren van de organisatorische efficiëntie en de samenwerking binnen de keten en op regionaal niveau. Onderzoekers van IQ Health brachten de huidige werkervaringen van spoedeisende hulp (SEH) professionals in de regio Nijmegen in kaart. Daarnaast beschrijven ze hun visie op de toekomst van de acute zorgsector (in de regio).

Open de policy brief.

Hervorming van de gezondheidszorg in Nederland: 15 jaar gereguleerde marktwerking

In dit artikel bespreken de auteurs de resultaten en vooruitzichten van de markthervorming in de Nederlandse gezondheidszorg die in 2006 van kracht werd. De centrale boodschap is dat de hooggespannen verwachtingen van de markthervorming niet zijn uitgekomen.

Lees verder…

Beoordeling van de relatie tussen financiële prestaties en langetermijn rentetarieven voor bankleningen voor zorgverleners in Nederland

een analyse van panelgegevens

Het Nederlandse gezondheidssysteem wordt voornamelijk gefinancierd door commerciële bankleningen. Helemaal na de marktgerichte hervorming in 2006, toen de overheidsgaranties voor investeringen werden stopgezet. Het beoogde doel met commerciële kapitaalmarkten was om efficiënte kapitaaltoewijzing en beheer te verbeteren. Deze studie analyseert de effecten van commerciële bankleningen op rentetarieven, investeringen en allocatieve efficiëntie in de Nederlandse gezondheidssector.

Lees verder…

Het Meten van Actieve Inkoop in de Gezondheidszorg

Analyse van Herallocaties van Middelen tussen Aanbieders ter Evaluatie van de Prestaties van Aankoopsystemen in Nederland

Naarmate de kosten van de gezondheidszorg stijgen, wordt het steeds belangrijker ervoor te zorgen dat geld en middelen goed worden besteed. Het is momenteel echter onbekend in welke mate kopers, zowel zorgverzekeraars als overheidsinstanties, budgetten toewijzen aan aanbieders van hoge kwaliteit.

Lees verder…

Kenmerken die verband houden met het gebruik van telemonitoring bij patiënten met chronisch hartfalen

retrospectieve cohortstudie

Chronische hartfalen (HF) is een aandoening die steeds meer mensen wereldwijd treft. Dit betekent meer druk op de gezondheidszorg en een hoge ziektelast voor mensen die dit treft. Telemonitoring kan een deel van deze ziektelast verlichten door het zelfmanagement te vergroten. Tevens kan het de druk op de gezondheidszorg in potentie wegnemen. Het is echter onbekend in welke mate ziekenhuizen telemonitoring inzetten en of het gebruik ervan verband houdt met bepaalde patiëntkenmerken. Inzicht in de verspreiding van deze technologie onder ziekenhuizen en patiënten kan leiden tot strategieën voor verdere adoptie.

Lees verder…

DementieNet blijkt een waarde verhogend initiatief met hogere kwaliteit tegen dezelfde kosten

Als mensen met dementie thuis wonen, zijn ze voor de meeste gezondheidszorgbehoeften lange tijd vooral afhankelijk van diverse zorgverleners in de eerste lijn. Suboptimale samenwerking en communicatie tussen de verschillende zorgverleners kan voor deze patiëntengroep leiden tot inefficiënte zorg of zelfs slechtere zorguitkomsten. In het zorgprogramma DementieNet toonden onderzoekers reeds aan dat met een gestructureerde netwerkbenadering in deze eerste lijn de kwaliteit van de zorg voor deze patiënten verbetert. Er was echter nog weinig bekend over de impact van DementieNet op opnamerisico’s en zorgkosten. Dit onderzoek pakt deze kenniskloof aan.

Lees verder…

What Does For-Profit Ownership Imply for Hospital Management Sciences?

Ziekenhuizen met winstoogmerk verwerven een steeds groter deel van de gezondheidszorgmarkt. Omdat ze structureel niet beter presteren dan andere eigendomstypen, rijzen er vragen over de wenselijkheid van deze trend. Strategieën met winstoogmerk, zoals consolidatie, segmentalisering en turnaround-management, zullen het toekomstige ziekenhuislandschap beïnvloeden en de huidige one-size-fits-all ziekenhuizen kunnen ontwrichten.

Lees verder…

Financiering van zorg is niet gelijk aan de interne verdeling van ziekenhuismiddelen:

Een verkennende casestudy over een ontbrekende schakel onder Nederlandse ziekenhuizen

Onderzoek naar de financiering van ziekenhuiszorg richt zich voornamelijk op prikkels in het financiële systeem buiten het ziekenhuis, het vergoedingsmodel. En opvallend genoeg is er weinig bekend over (prikkels in) de interne financiering in ziekenhuizen, het verdelingsmodel. Dit onderzoek geeft inzicht in de interactie van verschillende vergoedings- en verdelingsmodellen die in Nederlandse ziekenhuizen worden gebruikt, en hoe deze de financiële uitvoer van ziekenhuiszorg beïnvloeden.

Lees verder…

Duurzame adoptie van niet-invasief telemonitoring bij chronisch hartfalen: Een kwalitatief onderzoek in Nederland

Non-invasieve telemonitoring heeft tot doel de zorg voor patiënten met chronisch hartfalen (HF) te verbeteren door ziekenhuisopnames te verminderen en patiëntervaringen te verbeteren. Toch lijkt duurzame adoptie ervan nog beperkt. Met deze studie geven onderzoekers inzicht in de processen die een duurzame adoptie van telemonitoring voor patiënten met HF kunnen ondersteunen.

Lees verder…

Lessen van vijftig jaar kostenbeheersingsbeleid

Karel-Peter Companje verrichtte afgelopen jaren historisch onderzoek naar het kostenbeheersingsbeleid in de zorg over de afgelopen vijftig jaar, en schreef daar twee boeken over. In dit paper extraheert hij met co-auteur Patrick Jeurissen de belangrijkste lessen die uit vijftig jaar kostenbeheersingsbeleid getrokken kunnen worden. Lessen die bedoeld zijn als inzichten en handvatten voor toekomstig beleid.

Lees verder…

Hoe creëren we waarde in de oncologische zorg met beperkte budgetten?

De toenemende focus op persoonsgericht zorg binnen de oncologie contrasteert met de grotere druk op de houdbaarheid van ons zorgstelsel. Hierdoor steekt de discussie over wat waarde is in de zorg opnieuw de kop op. Waarde is echter een breed begrip en honoreren van alle aspecten ervan lijkt financieel niet houdbaar. De auteurs reflecteren met een narratief review op het concept waarde en hoe waarde in de oncologische zorg met alternatieve strategieën is te vergroten.

Lees verder…

Het aannemen en opleiden van Physician assistants en Verpleegkundig specialisten binnen zorgorganisaties

hoe is overheidsbeleid van invloed op de besluitvorming?

Bovenstaande vraag beantwoorden Ellen Dankers et al. in de recente publicatie in Advanced Nursing. Ze onderzochten hoe en waarom overheidsbeleid in Nederland van invloed is op het aannemen en opleiden van physician assistants en verpleegkundig specialisten, hoe het besluitvormingsproces binnen zorgorganisaties eruit ziet en hoe omstandigheden van invloed zijn.

Lees verder…

Niet-gepaste zorg komt ook voor onder Nederlandse huisartsen, al hangt het voorkomen af van het type zorg

Een landelijke meting van drie vormen van niet-gepaste zorg onder Nederlandse

Het integraal zorgakkoord (IZA) beschrijft passende zorg als norm voor de Nederlandse zorg. De keerzijde van passende zorg is niet-gepaste zorg, zorg waarvan bewezen is dat deze geen of weinig toegevoegde waarde heeft voor de patiënt en zelfs schadelijk kan zijn. We onderzochten voor drie aandoeningen de omvang van het probleem van niet-gepaste zorg onder huisartsen in Nederland.

Lees verder…

Comorbiditeit bij patiënten met kanker

Bevindingen uit een literatuurstudie en multilevel analyse

Met de vergrijzing van de populatie stijgt ook de incidentie van andere ziektebeelden. Dit zal resulteren in de toename van comorbiditeit bij oncologische patiënten. Het hebben van comorbiditeit heeft impact op behandelkeuzes, behandeluitkomsten en zorgkosten van oncologische patiënten. Wij onderzochten de grootte van het comorbiditeitvraagstuk bij oncologische patiënten.

Lees verder…

Organisatie van zorg voor multimorbiditeit vraagt een veelvoudige benadering, maar betaalmodellen die dat moeten ondersteunen zijn er nog maar weinig

Een evaluatie van wetenschappelijk onderzoek

Nederland vergrijst en met een steeds ouder wordende bevolking is er ook een toename te zien in het aantal mensen met twee of meer aandoeningen, multimorbiditeit genoemd. Dit resulteert in een toename in de complexiteit van hun zorgvraag waar de huidige, vaak gefragmenteerde, organisatie van zorg nog onvoldoende op is toegerust. Dit heeft een gebrekkige coördinatie tot gevolg wat leidt tot inefficiënt zorggebruik en onnodige extra zorgkosten. Organisatorische initiatieven die dit willen ondervangen door een meer geïntegreerde benadering van multimorbiditeit ondervinden daarbij vaak hinder van de huidige betaalmodellen, waarbij veelal nog de behandeling van één aandoening centraal staat. We gingen in de internationale literatuur op zoek naar betaalmodellen die beter zijn afgestemd op de behandeling van multimorbiditeit.

Lees verder…

Hoe ervaren stakeholders de inzet van Regionale Transmurale Afspraken bij chronisch hartfalen?

Chronisch hartfalen (HF) vormt een grote uitdaging voor de gezondheidszorg. De coördinatie van de zorg tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg is van cruciaal belang om de juiste zorg op de juiste plaats te ontvangen. Om die continuïteit van zorg te ondersteunen zijn er in Nederland Regionale Transmurale Afspraken (RTA's) ontwikkeld. Er is echter weinig bekend over hoe de stakeholders de ontwikkeling en het gebruik van deze RTA's ervaren. Dit kwalitatieve onderzoek geeft inzicht in deze ervaringen en kijkt daarnaast ook welke factoren hierop van invloed zijn.

Lees verder…

Welke waarden spelen bij behandeling van kanker en wat zijn implicaties voor besluitvorming?

Door ontwikkelingen in patiëntgerichte zorg worden behoeftes en wensen van patiënten drijvende krachten achter besluitvorming bij de behandeling van kanker. In combinatie met de stijgende kankerincidentie en uitgaven aan oncologische zorg rijst de vraag: Wat is waardevolle zorg bij kanker in het licht van beperkte budgetten en patiëntgerichte zorg? We inventariseerden belangrijke waarden bij de behandeling van kanker en vervolgens wat de implicaties ervan zijn voor besluitvorming op meerdere niveaus.

Lees verder…

Hoge administratieve lasten bij Duchenne-patiënten vooral veroorzaakt door gebrekkige Wmo-zorg

Minder bekend, maar administratieve lasten- en regeldruk kunnen ook bij patiënten, hun ouders of mantelzorgers behoorlijk oplopen. Hiervoor is echter nauwelijks aandacht, niet in het integraal zorgakkoord, maar ook niet in de wetenschappelijke literatuur. In dit onderzoek brachten we de belasting en de oorzaken in kaart bij de ziekte van Duchenne, een progressieve spieraandoening waar dit probleem in grote mate speelt.

Lees verder…

Factoren die de opschaling van de-implementatie strategieën beïnvloeden: het SPREAD framework

Het de-implementeren van niet-gepaste zorg is mogelijk. De laatste jaren zijn veel strategieën om dit te doen succesvol gebleken. Nu is het tijd voor de volgende stap: deze strategieën breder verspreiden en implementeren met zorgverleners in andere ziekenhuizen of huisartsartsenpraktijken. Om dit proces te bespoedigen hebben we in kaart gebracht welke factoren de opschaling beïnvloeden en hoe ze gebruikt kunnen worden om succesvol op te schalen.

Lees verder…

ESB | Hogere kapitaalrente in zorg na liberalisering wijst op marktmacht banken

Niek Stadhouders, Erik Wackers, Rick Smit en Patrick Jeurissen beschrijven in dit ESB artikel wat de gevolgen zijn van liberalisering van de Nederlandse zorgkapitaalmarkt. Zorginstellingen zijn voor leningen nu afhankelijk van commerciële kapitaalverstrekkers, terwijl de financiering voorheen door de overheid geborgd werd. Wat zijn de gevolgen?
Lees het volledige artikel.

Verkenning naar faalkosten in de Nederlandse gezondheidszorg

De almaar stijgende zorgkosten roepen een continue discussie op hoe de zorg meer doelmatig te maken. Er is veel belangstelling voor het aanpakken van structurele inefficiënties en (organisatorische) verspilling. IQ healthcare onderzocht op intiatief van de Spring Foundationhoe het zit met structuurproblemen in de Nederlandse zorg en de daarmee samenhangende faalkosten.

Lees verder…

Onderweg naar populatiebekostiging in de zorg: de casus van Nederland

In dit artikel verkennen en beschrijven we de beweging richting populatiebekostiging in de Nederlandse zorg. We bekijken recente politieke bewegingen, kleinschalige (Nederlandse) experimenten met populatiebekostiging en vergelijken en interpreteren deze in de context van internationale literatuur. Dit biedt inzichten voor beleidsmakers die op zoek zijn naar nieuwe, op populatie gebaseerde betalingssystemen.

Lees verder…

Tandheelkundige zorg en de gevolgen van commercieel beleid

De historische ontwikkeling van 1941-2022

Het belangrijkste instrument voor de beheersing van kosten van de curatieve zorg is gereguleerde concurrentie of marktwerking. De invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 dekt met de basisverzekering het grootste deel van alle curatieve zorg, maar tandheelkundige zorg of mondzorg wordt vrijwel niet of beperkt door aanvullende verzekeringen gedekt. In dit tweeluik beschrijft collega Karel-Peter Companje hoe deze situatie door een decennialange geschiedenis is ontstaan en vooral: wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse gebitskwaliteit door eigen betalingen, beperkte verzekerbaarheid en marktwerking.

Lees verder…

Leiden samenwerkingen in de acute zorg tot een duurzaam zorgstel?

Het idee bestaat dat integratie van spoedeisende hulpafdelingen (SEH) en huisartsenposten (HAP) voor zorg buiten kantooruren, de druk op de acute zorgketen verlicht. Sinds 2010 is de integratie van SEH en huisartsenpost (HAP) in sterke mate toegenomen. Het idee is dat dit leidt tot een reductie van onnodige SEH-bezoeken, doordat patiënten met dezelfde kwaliteit van zorg behandeld kunnen worden in de eerste lijn, tegen lagere kosten. Er zitten hiaten in het bestaande wetenschappelijke bewijs hiervoor.

Lees verder…

Huisartsen publiceren beter-niet-doen-lijst

Na de medisch-specialisten en de verpleegkundigen hebben nu ook de huisartsen een beter-niet-doen-lijst opgesteld. Het doel van deze lijst is het terugdringen van niet-passende zorg in de huisartsenpraktijk. Onderzoekers van het Radboudumc hebben in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap 385 aanbevelingen gevonden in de richtlijnen voor huisartsen die opriepen om iets niet te doen of terughoudend te zijn.

Lees verder…

ESB | Inzicht in administratieve kosten cruciaal voor passend zorgbeleid

Het kabinet-Rutte IV wil de regeldruk voor zorgprofessionals aanpakken. Tegelijkertijd staat er beleid in de steigers, zoals passende zorg, dat gemakkelijk tot hogere administratieve kosten kan leiden. Het is de vraag in hoeverre de baten van het zorg­beleid opwegen tegen de extra administratieve kosten ervan.

Lees het volledige artikel.

Organisatie van zorg voor multimorbiditeit vraagt een veelvoudige benadering,

maar betaalmodellen die dat moeten ondersteunen zijn er nog maar weinig

Nederland vergrijst en met een steeds ouder wordende bevolking is er ook een toename te zien in het aantal mensen met twee of meerdere aandoeningen, multimorbiditeit genoemd. Dit resulteert in een toename in de complexiteit van hun zorgvraag waar de huidige vaak gefragmenteerde organisatie van zorg nog onvoldoende op is toegerust. Initiatieven die dit willen ondervangen door een meer geïntegreerde benadering van multimorbiditeit ondervinden hinder van de huidige betaalmodellen ...

Lees verder…

Arts en Auto | Marktwerking

Artikel van Frank van Wijck waarin hij aandacht besteed aan  het boek  ‘The market reform in Dutch health care’ van Hans Maarse en Patrick Jeurissen en hun interview in Het Financieel Dagblad.

Lees het volledige artikel.

Ziekenhuisstrategieën gericht op hogere kwaliteit en lagere kosten

Een scoping review van (inter)nationale case studies

Wereldwijd worden zorguitgaven voor een groot deel bepaald door de medisch-specialistische zorg.  Ziekenhuizen zijn daarom aantrekkelijk voor overheden en verzekeraars bij het terugdringen van zorgkosten. Ziekenhuizen zijn echter grote complexe organisaties waar ingrepen van buitenaf niet altijd het beoogde effect sorteren. In deze studie analyseren we interne ziekenhuisstrategieën gericht op hogere kwaliteit en lagere kosten. We identificeren elf thema’s die van belang zijn bij de implementatie. Deze strategieën lijken veelbelovende opties om zowel de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren als de zorgkosten te verlagen.

Lees verder…

Het effect van telemonitoring bij chronisch hartfalen op zorggebruik en kosten

Een systematische review

In zowel in de wetenschappelijke als de beleidswereld is er momenteel veel aandacht voor het besparingspotentieel van telemonitoring, het op afstand meten van fysiologische waarden. Het idee is dat door vroegtijdige signalering van achteruitgang en ingreep, er een ernstigere zorgvraag voorkomen kan worden. Onze review laat zien dat telemonitoring bij hartfalen hier niet consequent toe leidt en zelfs kan leiden tot extra zorgvraag.

Lees verder…

Relatie tussen de eigendomsstatus van verpleeghuizen en hun resultaten tijdens de COVID-19-pandemie

Een snelle review van de literatuur

Sommige verpleeghuizen leken beter in staat zich te beschermen tegen de gevolgen van de coronapandemie (COVID-19) dan anderen. Eerdere reviews suggereerden dat aanbieders met winstoogmerk een slechtere kwaliteit van zorg bieden. Organisatorische kenmerken zouden daarom mede bepalend kunnen zijn in het effect van de COVID-19-pandemie. Dit onderzoek beantwoordt de vraag of de eigendomssituatie van een zorginstelling van invloed is op de effectiviteit van de respons op de COVID-19-pandemie.

Lees verder…

Hoe beïnvloedt overheidsbeleid de inzet van PA en VS?

Een onderzoeksprotocol om dit beleid te evalueren

In steeds meer landen in de wereld worden physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) ingezet om de druk op het gezondheidszorgsysteem te verlichten. De Nederlandse overheid implementeerde ook een breed pakket aan maatregelen om deze ontwikkeling te stimuleren. Onbekend blijft tot op heden wat de invloed van deze maatregelen is op de omvang en inzet van PA en VS. Ellen Dankers - de Mari wil hier met haar onderzoek verandering in brengen.

Lees verder…

Betaalbare zorg door minder bureaucratie en meer preventie:

Promotieonderzoek naar administratieve kosten in de zorg en de invoering van een suikertaks

‘Minder bureaucratie’ en ‘meer preventie’ zijn populaire beleidsstrategieën om de zorg betaalbaar te houden, maar dit beleid komt onvoldoende van de grond. Luc Hagenaars onderzocht hoe dit komt en beschrijft zijn bevindingen in zijn lekenpraatje en zijn proefschrift getiteld 'Reducing paper and sugar for fiscally sustainable healthcare systems'.

Lees verder…

Determinanten voor effectiviteit en beleid bij suikertaks op frisdrank

De suikerconsumptie neemt wereldwijd toe met nadelige effecten op de (mond)gezondheid. Belastingen op frisdranken zijn bewezen effectief om de suikerconsumptie te verminderen. Bewijs alleen is echter zelden voldoende om dergelijk beleid in te voeren. Dit artikel vat daarom de literatuur samen over zowel de effectiviteit als de bredere beleidsdeterminanten van een suikertaks.

Lees verder…

Commerciële ondernemers in de zorg. Is dit wenselijk?

Promotie van Florien Kruse

Het aantal commerciële zorgaanbieders is in de laatste decennia in veel zorgsystemen sterk gestegen. In dit proefschrift analyseert Florien Kruse hoe de markt van commerciële zorgaanbieders zich heeft ontwikkeld en hoe commerciële zorgaanbieders presteren ten opzichte van "traditionele" (publieke en in sommige gevallen non-profit) aanbieders. Kruse concludeert dat commerciële zorgaanbieders kansen bieden voor de houdbaarheid van ons zorgsysteem, maar signaleert ook een keerzijde.

Lees verder…

Eigendomssituatie van invloed op Coviduitbraken in instellingen voor langdurige zorg

De verpleeghuissector is onevenredig zwaar getroffen door de COVID-19 pandemie. Sommige verpleeghuizen deden het echter beter dan andere. Wat ligt hieraan ten grondslag? Onderzoekers evalueerden in deze literatuurstudie de relatie tussen de eigendomsstructuur van verpleeghuizen en hun prestaties tijdens de COVID-19-crisis.

Lees verder…

Complex beleid verhoogt zowel de werkelijke kosten als de ervaren registratiedruk; De Nederlandse casus

Commentaar op “Perceived Burden Due to Registrations for Quality Monitoring and Improvement in Hospitals: A Mixed Methods Study

De registratielast voor zorgprofessionals zou steviger op de beleidsagenda moeten komen te staan. In hun studie voeren Marieke Zegers en collega's een overtuigend argument aan waarom dat zo zou moeten zijn. In Nederlandse ziekenhuizen besteedt een zorgprofessional gemiddeld 52,3 minuten per dag aan kwaliteitsregistraties en monitoringinstrumenten. Daarnaast zijn er nog veel meer administratieve taken...

Lees verder…

Nederlandse huisartsen zien veel niet-gepaste zorg

Tweederde van de Nederlandse huisartsen geeft aan dat niet-gepaste zorg regelmatig voorkomt. Belangrijke redenen zijn het behouden van een goede relatie met de patiënt en gebrek aan tijd. Huisartsen geven aan dat het informeren en scholen van patiënten en collega’s kan helpen bij het terugdringen van niet-gepaste zorg. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek door Tijn Kool en Simone van Dulmen, gepubliceerd in BMJ open.

Lees verder…

COVID-19 biedt kansen voor positieve hervormingen in de gezondheidszorg

COVID-19 biedt kansen voor positieve hervormingen in de gezondheidszorg nu wegen van beleidsoplossingen, politiek en problemen samenkomen. Dit momentum moeten we benutten nu het kan ...

Lees verder…

Verzorgingshuizen en COVID-19, beleidsmaatregelen in Nederland

In een publicatie op de website van het 'International Long-term care Policy Network' geven collega's Florien Kruse en Toine Remers een overzicht van alle Nederlandse maatregelen in reactie op de Covid-19 uitbraak in Nederland.

Lees verder…

ESB | Coronavirus kan de zorg structureel veranderen

Het Coronavirus zal het Nederlandse zorgsysteem structureel veranderen stellen onderzoekers van het Radboudumc. Zij geven in dit ESB artikel hun visie op de financiële en organisatorische gevolgen van deze virusuitbraak. Waar oude belemmeringen nu wijken voor pragmatische oplossingen, het effect op de discussie over de concentratie van de acute zorg en hoe deze uitbraak het belang van een infrastructuur voor collectieve preventie zichtbaar maakt.

Lees verder…

The Netherlands Response to the Coronavirus Pandemic

In a blogseries of Health Economics, Policy and Law about the respons of countries on the Covid-19 pandemic, Patrick Jeurissen and collegues describe the Dutch respons on Covid-19 and the typical elements in this approach.

Lees verder…

Particuliere verpleeghuizen in Nederland: welke factoren verklaren de groei?

Er is vrij weinig bekend over de particuliere verpleeghuissector. Wij weten bijvoorbeeld niet eens precies hoeveel particuliere verpleeghuizen er in Nederland actief zijn. We weten wel dat de sector substantieel is gegroeid. Met deze studie is allereerst de samenstelling van de particuliere verpleeghuissector in kaart gebracht en hebben we bovendien geanalyseerd welke factoren de groei van de particuliere verpleeghuizen kunnen verklaren. Dit hebben we gedaan met een mixed-methods benadering: een combinatie van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden...

Lees verder…

Case-studies naar verdringingseffecten in de Nederlandse ziekenhuiszorg

Introductie van kostenverhogende technologieën in een gebudgetteerd zorgsysteem kunnen bestaande zorg verdringen. Het is echter onbekend of en welke zorg in zo’n geval wordt verdrongen en hoe dit dilemma in de praktijk wordt opgelost. Aan de hand van case-studies en interviews met betrokkenen maken onderzoekers inzichtelijk hoe de Nederlandse ziekenhuissector is omgegaan met de introductie van kostenverhogende gezondheidstechnologieën.

Lees verder…

Zelfstandige Behandelcentra zijn geen garantie voor hoge kwaliteit en lage zorgprijzen

vijf electieve chirurgische ingrepen onder de loep

In het Nederlandse zorgsysteem nemen Zelfstandige Behandelcentra (ZBCs) een steeds prominentere positie in. De meeste ZBCs kunnen worden aangemerkt als focusklinieken. De ‘focus factory’ theorie stelt dat ZBCs door specialisatie en routine, een hogere kwaliteit tegen lagere prijs kunnen aanbieden dan ziekenhuizen. In dit artikel analyseren de onderzoekers deze stelling. De wisselwerking met gereguleerde competitie die zo kenmerkend is voor het Nederlandse zorgsysteem wordt expliciet meegenomen in de analyses.

Lees verder…

Is er een relatie tussen volume en kwaliteit bij particulieren klinieken?

Het aantal particuliere klinieken, ook wel Zelfstandige Behandelcentra (ZBCs) en privé klinieken genoemd, is over de jaren sterk gestegen. Er is redelijk veel bekend over of volume tot betere kwaliteit leidt bij behandelingen die in het ziekenhuis worden uitgevoerd, maar er is eigenlijk vrijwel niks bekend of er ook een zogenoemde ‘volume-kwaliteitsrelatie’ bestaat voor de behandelingen in particuliere klinieken. Kennis hierover kan eventueel de doelmatigheid binnen de sector van particuliere klinieken vergroten. Met dit artikel pogen we hier meer inzicht in te geven.

Lees verder…

Leveren Zelfstandige Behandelcentra waardevolle zorg aan cataractpatiënten?

Het totaal aantal Zelfstandige Behandelcentra (ZBCs) is sterk gegroeid. Een belangrijke vraag is of deze ontwikkeling bijdraagt aan het verbeteren van waardevolle zorg. Moeten we niet juist waakzaam hierover zijn? We weten immers nog onvoldoende hoe ZBCs presteren ten opzichte van ziekenhuizen. Om daar verandering in te brengen hebben de auteurs van dit artikel declaratiedata van cataractzorg onderzocht.

Lees verder…

ESB | Marktconcentratie is ook punt van zorg bij Zelfstandige Behandelcentra

Al enige tijd is er aandacht voor de toenemende concentratie op de markt wat betreft ziekenhuiszorg. En een steeds groter deel van de medisch-specialistische zorg vindt plaats in Zelfstandige Behandelcentra (ZBCs). Dit roept de vraag op of er op deze markt ook sprake is van marktconcentratie?

Lees verder…

Doen private ziekenhuizen het beter dan publieke ziekenhuizen in de Europese Unie?

Verschillende Europese landen bieden in toenemende mate zorg in private ziekenhuizen aan. Het aanbieden van private zorg zou leiden tot een betere toegankelijkheid, betere kwaliteit en efficiëntere zorg. Maar is dit ook zo? Hoe zit het eigenlijk met de relatieve prestaties van private ziekenhuizen in vergelijking met publieke ziekenhuizen?
Met dit onderzoek brengen de onderzoekers in kaart of private ziekenhuizen efficiënter, kwalitatief beter en toegankelijker zijn dan publieke ziekenhuizen in de Europese Unie.

Lees verder…

De rol van artsen(organisaties) bij het beheersen van de kosten van de zorg

Artsen kunnen een belangrijke rol spelen in de beheersing van de zorguitgaven door zich te richten op zorg die waarde toevoegt voor de patiënt en zorg die dat niet doet uit te sluiten. De mate waarin artsen zich verantwoordelijk voelen voor het beheersen van de kosten - Financial stewardship - is echter nauwelijks vastgesteld. In dit artikel presenteren we de resultaten van een pilotsurvey waarmee we het financial stewardship onder artsen hebben vastgesteld.

Lees verder…

Administratieve lasten: hoe en waarom verschilt dit tussen OECD landen en typen zorgstelsels?

Administratie is een belangrijk onderdeel van zorgstelsels. Het belang kan toenemen doordat vraag en aanbod in de zorg complexer wordt, maar gek genoeg krijgt dit onderwerp relatief weinig aandacht in de academische gemeenschap. Daarom vergeleken wij hoe administratieve lasten verschillen tussen OECD landen en typen zorgstelsels.

Lees verder…

Verzorgingstehuizen voor oudere Europeanen: publieke, private en non-profit-aanbieders

Nu mensen langer leven, neemt de behoefte aan betaalbare zorg van hoge kwaliteit onder de Europese bevolking toe. In de afgelopen tien jaar is er een uitbreiding van de particuliere sector in termen van het aantal zorgcentra en het aantal bedden dat ze bieden. Deze toename heeft plaats in een context van afnemende of zeer trage groei van dienstverlening door publieke verzorgingstehuizen. Dit rapport beschrijft onderzoek naar de diensten van de publieke en private sector, hoe ze verschillen in de diensten die zij leveren op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en efficiëntie van de dienstverlening.

Lees verder…

Kenmerken en zorggebruik van patiënten met de hoogste zorgkosten

De top 1% van de mensen met hoogste zorgkosten is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de zorgkosten, de top 5% voor bijna de helft van de kosten. Dit roept de vraag op wie deze veelgebruikers van zorg zijn: Welke zorg gebruiken zij en is het mogelijk om de zorg voor deze patiënten te verbeteren? Recent publiceerden wij hierover in BMJ Open en in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Lees verder…

Het succes van ParkinsonNet over onze landsgrenzen heen

ParkinsonNet is een innovatie met lage kosten om de zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson te optimaliseren. ParkinsonNet werd in 2004 ontwikkeld als een netwerk van fysiotherapeuten in verschillende regio's in Nederland. Inmiddels heeft het netwerk een nationaal bereik, met 70 regionale netwerken en ongeveer 3.000 speciaal opgeleide professionals uit 12 disciplines en spreidt de formule zich uit naar andere landen waar het dient als een model voor succesvolle en schaalbare, maar zuinige innovatie.

Lees verder…

Ziekenhuis en medisch-specialistisch Bedrijf: De averechtse effecten van het ‘samenwerkingsmodel’

Afgelopen maanden is onderzoek gedaan binnen een ziekenhuis naar de uitwerking van het ‘samenwerkingsmodel’, voortkomend uit de integrale bekostiging, op het sturen op doelmatige, integrale en kwalitatieve zorg. Het kwalitatieve onderzoek gaf zicht op de zienswijzen van de verschillende betrokkenen op deze nieuwe samenwerkingsconstructie.

Lees verder…

Het effect van de hogere eigen bijdrage in 2012 op het zorggebruik in de ggz

Begin 2012 werd een hogere eigen bijdrage voor de ggz ingevoerd. Onderzoek van bijna  anderhalf miljoen behandelrecords in de periode 2010-2012 laat zien dat deze verhoging leidde tot een afname in zorggebruik bij mensen met zowel ernstige als milde aandoeningen. Dit effect was groter bij de lagere inkomensgroepen. Tegelijkertijd was er een toename te zien in inzet van onvrijwillige opnames en acute geestelijke zorg. Dit artikel laat zien hoe de extra kosten die met deze toename samenhangen de eerdere besparingen lijken te overtreffen.

Lees verder…

Zien huisartsen kostenbeheersing als onderdeel van hun beroep?

De huisarts als poortwachter wordt geacht onnodige (dure) zorg in het ziekenhuis te voorkomen. Een belangrijk facet van de poortwachterfunctie is kostenbewustzijn onder huisartsen en het rekening houden met kosten bij behandelbeslissingen. De Celsus academie heeft deze beide facetten van Physician Stewardship in tien landen onderzocht. Wij vonden grote verschillen tussen landen op deze indicatoren. Nederland scoorde gemiddeld in vergelijking met andere landen.

Lees verder…

De suiker-, vet- en frisdranktaks: beleidspatronen van over de hele wereld

Wereldwijd is de aandacht voor het extra belasten van ongezond voedsel en suikerhoudende dranken de laatste jaren in sneltreinvaart toegenomen. Zulke belastingmaatregelen werden vooralsnog met name ingezet bij alcohol en tabak, maar ze worden inmiddels steeds vaker ingezet voor ongezond voedsel en suikerhoudende dranken.Omdat er nog erg weinig inzicht is in de factoren die van invloed zijn op een succesvol beleid hebben onderzoekers een overzicht gemaakt van de beleidsinhoud en -context in 13 casussen.

Lees verder…

Tussen volksverzekering en vrije markt

Verzekering van zorg op het snijvlak van sociale verzekering en gezondheidzorg 1880-2006

De Nederlandse verzorgingsstaat is uniek door zijn private basisverzekering en AWBZ. In dit boek wordt door de bril van de voorziening van het ziekterisico naar de geschiedenis van de verzorgingsstaat gekeken. Sociale verzekering en gezondheidszorg lijken gescheiden domeinen, maar worden verbonden door de verzekering van het risico van ziekte en zorg. De auteurs gaan in op vragen als: wat is de samenhang tussen behoefte aan verzekering, debat, wetgeving en het effect van verzekering van risico’s? Hoe wordt de structuur van zorg beïnvloed door de keuze voor private of publieke regeling van deze verzekeringen? Hoe krijgt de uitvoering van verzekering van zorg en sociale verzekering vorm in samenhang met visies op staat en maatschappelijk middenveld?

Lees verder…

Internationale reacties op nieuwe visie medicalisering en overdiagnose

In het artikel ‘Medicalisation and Overdiagnosis: What Society Does to Medicine’ bieden de auteurs een nieuwe kijk op de invloed van de samenleving en de maatschappelijke context op de geneeskunde, in het bijzonder op medicalisering en overdiagnose. Doorgaans wordt de relatie andersom gelegd waardoor de invloed van de samenleving op de geneeskunde onderbelicht blijft.

Lees verder…

Trouw, 15 maart 2017 – Populariteit van verzekeraars in de politiek

Als een politicus op campagne roept dat zorgverzekeraars terug hun hok in moeten, hoeft hij zich zelden nader te verklaren. De afkeer van deze organisaties is zo wijdverbreid, dat instemmend geknik zijn deel is. Waarom hebben we zo’n hekel aan zorgverzekeraars? Karel-Peter Companje, historicus zorgfinanciering en als adviseur verbonden aan de Celsus academie, wordt onder andere geïnterviewd over de rol van de zorgverzekeraar.

Lees het Volledige artikel

Indicatiestelling langdurige zorg draagt bij aan gelijke toegang tot zorg

Het Nederlandse systeem voor indicatiestelling garandeert gelijke toegang voor patiënten met behoefte aan institutionele langdurige zorg. Hiermee neemt Nederland een unieke positie in ten opzichte van de meeste Westerse landen. Zo luidde de conclusie van een recent onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd in Health Economics, een gerenommeerd gezondheidseconomisch tijdschrift.

Lees verder…

Invloed van de samenleving op medicalisering en overdiagnose, een nieuw perspectief

In dit artikel bieden we een nieuwe kijk op de invloed van de samenleving en de maatschappelijke context op de geneeskunde, in het bijzonder op medicalisering en overdiagnose. Doorgaans wordt de relatie andersom gelegd waardoor de invloed van de samenleving op de geneeskunde onderbelicht blijft. Meer weten?

Lees het volledige artikel Medicalisation and Overdiagnosis: What Society Does to Medicine
Door Wieteke van Dijk, Marjan J. Faber, Marit A.C. Tanke, Patrick P.T. Jeurissen, Gert P. Westert.
International Journal of Health Policy and Management (IJHPM), Article 2, Volume 5, Issue 11, November 2016, Page 619-622

 

Te arbeiden aan een mooie zaak

Het boek ‘Te arbeiden aan een mooie zaak’ beschrijft de geschiedenis van de ‘Onderlinge Verzekering van Roomsch-Katholieken tot Verpleging van Zieken in het Sint Elisabethgesticht (later Ziekenhuis) te Alkmaar’ (RKV)’ vanaf 1923. Dus ook van voor en na 1941, toen, onder invloed van de Duitse bezetter, het ziekenfonds zijn intrede deed ...

Lees verder…

Wanneer ‘niets doen’ de beste behandeling is

Niets doen is bij veel medische problemen de beste keuze, maar de ervaring leert dat er vaak onnodig wordt behandeld. Dit is het uitgangspunt van de beter-niet-doen-lijst (BND-lijst), zoals die is ontwikkeld door onderzoekers van IQ healthcare. De beter-niet-doen-lijst bevat 1366 verrichtingen waarvan vast staat dat deze geen gezondheidswinst opleveren en zelfs schade kunnen veroorzaken. Afzien van deze verrichtingen maakt de zorg in ieder geval effectiever en mogelijk ook goedkoper.

Lees verder…

Uitdagingen van de Europese ziekenhuissector

Dit artikel bespreekt de uitdagingen van de Europese ziekenhuissector om betere zorg tegen lagere kosten te leveren. Beleid dat zich alleen richt op rationalisering van bedrijfsprocessen, zoals hervormingen van de bekostiging en privatisering van zorgaanbieders, zijn daarvoor waarschijnlijk onvoldoende en zullen worden beïnvloedt door gevestigde belangen.

Lees verder…

Evaluatie van het kennisprogramma van de Celsus academie 2016

Begin 2016 heeft de programmaleiding van de Celsus academie een externe commissie gevraagd dit kennisprogramma te evalueren en om aanbevelingen te doen voor de tweede helft van de programmaperiode. De commissie heeft aan de hand van de doelstellingen van het programma drie thema’s geformuleerd waarop het programma is geëvalueerd, te weten:
‐ Het onderzoek van Celsus naar de betaalbaarheid van de gezondheidzorg
‐ De verspreiding van inzichten en toepassing hiervan (kennisdisseminatie)
‐ De driehoeksverhouding VWS/Universiteit/Celsus
Deze rapportage omvat de bevindingen en aanbevelingen van de commissie.

Vijfenveertig jaar bezuinigingsmaatregelen in de zorg

Stijgende zorgkosten zijn een probleem van alle landen en van alle tijden. In dit artikel vatten we de verschenen literatuur over kostenbeheersing sinds de jaren zeventig samen. Dit geeft een overzicht van de mogelijkheden die een overheid heeft om de zorgkosten te beheersen. Maar biedt tevens een conceptueel model dat als toolkit kan dienen voor beleidsmaker die strategieën zoeken voor kostenbeheersing, of voor onderzoekers die zulke strategieën willen evalueren.

Lees verder…

The policy and politics of the 2015 long-term care reform in the Netherlands

Dit artikel biedt een overzicht van de vier pilaren waarop de recente hervormingen in de langdurige zorg in Nederland zijn gebaseerd en hun onderliggende veronderstellingen. 

Lees verder…

The Relationship Between the Scope of Essential Health Benefits and Statutory Financing:

An International Comparison Across Eight European Countries

Philip J. van der Wees*, Joost J.G. Wammes, Gert P. Westert, Patrick P.T. Jeurissen
Int J Health Policy Manag 2016, 5(1), 13–22

In dit onderzoek is het verband tussen de omvang van de verzekerde zorg en de hoogte van de wettelijke uitgaven in een steekproef van 8 Europese landen (België , Engeland, Frankrijk , Duitsland, Nederland, Schotland, Zweden en Zwitserland) onderzocht.

Lees verder…

Bouwen aan betaalbare en kwalitatief goede zorg

Jaarbericht 2015

In 2015 hebben we met Celsus op veel terreinen stappen gezet voor onze missie: kennis over betaalbare zorg voor iedere burger. Met beperkte middelen is al veel bereikt en dit zetten we graag voort in 2016.

Download hier het jaarbericht 2015

Gebruik bestaande data voor kwaliteitsindicatoren

Centrale berekening indicatoren is efficiënter én betrouwbaarder

Neem vijf ziekenhuizen en ze leveren op drie verschillende manieren gegevens aan voor de kwaliteitsindicator ‘volume aneurysma aorta abdominalis (AAA)-operaties’. Het resultaat is een onbetrouwbare vergelijking tussen ziekenhuizen. Terwijl er in bestaande registraties genoeg data voorhanden zijn. ...

Lees het volledige artikel op de website van Medisch Contact

Doelmatigheid in de ggz: toekomst dankzij ROM?

Het zogenaamde Onderhandelaarsresultaat ggz 2014-2017 (ook wel Bestuurlijk akkoord) roept op tot verlaging van de kostengroei op basis van doelmatigheid. De ggz lijkt met ROM goed voorbereid op doelmatigheidsonderzoek. In dit artikel wordt belicht hoe valide doelmatigheidsonderzoek dient te worden opgezet in de ggz en wordt de rol die de ROM daarbij kan spelen geëvalueerd.

Lees hier het volledige artikel en de bevindingen

Perceptions and experiences of financial incentives: a qualitative study of dialysis care in England

In welke mate zijn financiële prikkels een motivatie voor niercentra in Engeland om hun praktijkvoering te wijzigen?
Middels een kwalitatief onderzoek werden interviews gehouden met zorgverleners en managers uit 5 verschillende niercentra in Engeland, gericht op hun subjectieve ervaring met betalingsstructuren.

Lees verder…

Verspilling in de langdurige zorg

Het ministerie van VWS heeft in 2013 het Meldpunt Verspilling opgericht, waar burgers melding kunnen doen van de verspilling die zij waarnemen in de zorg. Echter, omdat het om anekdotische informatie gaat is het op basis van deze meldingen nog niet mogelijk iets te zeggen over de omvang en de verdeling van verspilling in de Nederlandse zorg. De Celsus academie heeft daarom in opdracht van de Directie Langdurige Zorg van het Ministerie van VWS in kaart gebracht wat bekend is in de wetenschappelijke literatuur over verspilling in de langdurige zorg. 

Lees verder…

Meeteigenschappen van PROMs bij volwassenen met slaap apneu (OSA)

Een systematische review

Deze systematische review geeft inzicht in het gebruik van vragenlijsten als PROM bij patiënten met obstructieve slaapapneu (OSA). Bepaald werd wat de evidentie is voor de kwaliteit van de patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten ( PROMs ) waar ze gevalideerd werden bij patiënten met OSA. 

Nu is het bewijs om de kwaliteit van deze PROMs als uitkomstmaat volledig te beoordelen niet afdoende, maar -wanneer voorzichtig geïnterpreteerd- hebben ze het potentieel om van aanvullende waarde te zijn bij de beoordeling van aspecten die belangrijk zijn voor de gezondheidstoestand van de patiënt in klinisch onderzoek en in de klinische praktijk.

Lees het volledige artikel:
Measurement properties of patient-reported outcome measures (PROMs) in adults with obstructive sleep apnea (OSA): A systematic review

Financial Performance & Quality of Care in Dutch Nursing Homes

Introduction
In the nonprofit nursing home sector in the Netherlands prices for provided care are fixed. The fixed prices enable institutions to save money by operating efficiently and generate excess revenues. Consequently, the institutions need to be able to reinvest excess revenues in full into quality improvements due to the nonprofit market. The purpose of this study was to examine the relationship between financial performance and quality of care in Dutch nursing homes.

Lees verder…

CMWF - International Profiles of Health Care Systems

Recent heeft het Commonwealth Fund hun jaarlijkse International Profiles of Health Care Systems gepubliceerd. In deze rapportage worden de gezondheidszorgsystemen van 15 landen, waaronder Nederland, tot in detail besproken. Celsus heeft hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Ben jij benieuwd hoe het Nederlandse stelsel zich verhoudt tot stelsels in andere landen? Bekijk dan hier de rapportage.

PROMs in de zorg en verantwoording van kwaliteit

Patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs) kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren van patiëntgerichte zorg  en voor het meten en verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Het is de vraag in hoeverre het gebruik van PROMs gecombineerd kan worden voor toepassing in de zorg en voor externe verantwoording van de kwaliteit van de zorg.

Lees verder…

Onnodige zorg in de Nederlandse gezondheidszorg, gezien vanuit het perspectief van de huisarts

In de International Health Policy Survey van het Commonwealth Fund in 2012 gaf 57% van de Nederlandse huisartsen aan dat patiënten teveel zorg ontvangen. Dit is opvallend gezien de sterke poortwachterrol van de Nederlandse huisarts in ons zorgsysteem en de recente inspanningen om die rol te versterken. In dit onderzoek hebben wij deze perceptie verder onderzocht. Als belangrijkste verklaring vonden wij een zeer vraaggerichte houding bij huisartsen in behandel- en verwijsgedrag. In het artikel bespreken wij deze bevinding (plus de overige bevindingen) en de implicaties hiervan.

De link naar het volledige artikel:
J. Wammes et al, ‘Is the role as gatekeeper still feasible? A survey among Dutch general practitioners’, Family Practice, 2014, Vol. 31, No. 5.

Beheersing zorgkosten

Door: Patrick Jeurissen

Samenvatting

De kosten van zorg stijgen al sinds vele decennia - soms sneller, soms langzamer. Deze stijging gaat harder dan de economische groei, met als gevolg dat de zorg een steeds groter beslag legt op de nationale welvaart.

Zorg wordt voor het grootste deel gefinancierd met ‘publieke’ middelen. De toegang tot medisch noodzakelijke zorg voor mensen met lagere inkomens en voor zieke mensen die behoefte hebben aan dure behandelingen komt immers op een volledig vrije markt in de knel.

Macroeconomische wetmatigheden stellen tegelijkertijd ‘grenzen’ aan de collectieve lastendruk op straffe van economische stagnatie en daarmee ook (impliciet) aan de omvang van de collectieve zorg. In de zeven magere jaren waarin we ons nu bevinden, staat de vraag hoe de collectieve zorgkosten te beheersen weer nadrukkelijk op de politieke agenda.

Het volledige opiniestuk is beschikbaar in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen March 2014, Volume 92, Issue 3, pp 99-100

Leidt gereguleerde competitie tot betaalbare zorg?

Door: Patrick Jeurissen en Joost Trienekens

In dit artikel exploreren we in hoeverre het nieuwe zorgstelsel toegerust is op de uitdaging om de zorg betaalbaar te houden. Dit laatste staat hoog op de politieke agenda en dat is niet zo verwonderlijk. We besteden immers meer dan dertien procent van ons bruto binnenlands product aan zorg. Tegelijkertijd bestaat de opgave om de openbare financiën, die zwaar onder druk staan door de al vijf jaar durende financiële en economische crisis, op orde te brengen. Dat gaat, gelet op de omvang van het beslag van de zorg op de collectieve uitgaven en het historisch hoge groeipercentage, niet zonder ingrepen in de zorg. De ook door Nederland gesteunde aanscherping van Europese begrotingsrichtlijnen dwingen om het mes in de zorguitgaven te zetten (Fahy 2012). Indien we ons realiseren dat de zorguitgaven al meer dan tien jaar fors groeien en dat de budgettaire kaders routinematig worden overschreden (Taskforce Beheersing Zorguitgaven 2012), is duidelijk dat een trendbreuk geen sinecure is. Lees de volledige PDF 

(Bron www.TPEdigitaal.nl, 2014 jaargang 8(2) 'Wat werkt echt (niet) om kosten te besparen in de zorg')