Het effect van telemonitoring bij chronisch hartfalen op zorggebruik en kosten

Een systematische review

In zowel in de wetenschappelijke als de beleidswereld is er momenteel veel aandacht voor het besparingspotentieel van telemonitoring, het op afstand meten van fysiologische waarden. Het idee is dat door vroegtijdige signalering van achteruitgang en ingreep, er een ernstigere zorgvraag voorkomen kan worden. Onze review laat zien dat telemonitoring bij hartfalen hier niet consequent toe leidt en zelfs kan leiden tot extra zorgvraag.

Bevindingen
In deze review hebben we 29 studies geïncludeerd waarin is gekeken naar het effect van telemontitoring op het zorggebruik bij patiënten met chronisch hartfalen. Een meerderheid van de gevonden studies laat geen significante afnames zien voor ziekenhuisopnames en SEH-bezoeken. De studies die wel een afname van het aantal opnames laten zien rapporteren wel afnames tot meer dan 50%. Opvallend is de toename van het aantal polikliniekbezoeken. Het effect op de kosten is zeer wisselend en de kosten van telemonitoring zelf worden niet altijd meegenomen.

Kanttekening
Er is niet gekeken naar het effect van telemonitoring op andere, voor beleid, relevante uitkomsten zoals overleving of patiëntervaring. Daarnaast wordt in het overgrote deel van de studies telemonitoring ingezet als additionele zorg in plaats van vervangende zorg (substitutie).

Implicaties voor beleid & onderzoek
Onze bevindingen bieden geen draagvlak voor de veronderstelling dat telemonitoring consequent leidt tot minder zorggebruik en lagere kosten voor patiënten met chronisch hartfalen. Echter, er is een grote variëteit aan telemonitoringprogramma’s waarvan een deel wel significante besparingen laat zien met betrekking tot kosten en opnames. De bevinding dat telemonitoring kan leiden tot extra zorgvraag duidt erop dat  er naast een efficiënt implementatieproces ook rekening gehouden moet worden met mogelijke neveneffecten in de vorm van een additionele zorgvraag. Door stijgende arbeidstekorten kan dit aspect belangrijker worden dan de kosten. 

Meer weten?

Open de policy brief over dit artikel.

Of lees het volledige artikel ‘The Effect of Noninvasive Telemonitoring for Chronic Heart Failure on Health Care Utilization: Systematic Review’.      
Auener SL, Remers TEP, van Dulmen SA, Westert GP, Kool RB, Jeurissen PPT.
Journal of Medical Internet Research, 2021;23(9):e26744.