Verkenning naar faalkosten in de Nederlandse gezondheidszorg

De almaar stijgende zorgkosten roepen een continue discussie op hoe de zorg meer doelmatig te maken. Er is veel belangstelling voor het aanpakken van structurele inefficiënties en (organisatorische) verspilling. IQ healthcare onderzocht op intiatief van de Spring Foundationhoe het zit met structuurproblemen in de Nederlandse zorg en de daarmee samenhangende faalkosten. Faalkosten, in dit verband, zijn kosten die voortvloeien uit structurele inefficiënties, en aantoonbaar zijn veroorzaakt door het systeem, maar die voorkomen hadden kunnen worden.
De focus in ons onderzoek ligt op de relatie tussen kosten (input) en de daarmee gefinancierde processen (throughput), niet op de effecten op gezondheid en ziekte. Inzicht in deze kosten kan bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg en daarmee aan de kwaliteit van ons zorgsysteem.

De resultaten laten zien dat de zorg veel faalkosten kent, al lopen schattingen over de omvang sterk uiteen. De grote onzekerheid over de hoeveelheid faalkosten blijkt uit de literatuur en uit de duiding daarover door experts. Voor sommige sectoren en categorieën van faalkosten in de Nederlandse setting was geen of beperkte literatuur beschikbaar en werden er verschillende definities gehanteerd. Hierdoor was het lastig om de schattingen van experts en de besprekingen in de focusgroep goed te kalibreren op de relevante schattingen en definities. En hoewel niet al deze kosten zijn te voorkomen, kan een effectieve aanpak ervan derhalve tot grote besparingen leiden. Het is dan ook belangrijk om de verschillende vormen van faalkosten nader te onderzoeken. De onderlinge samenhang tussen de verschillende vormen van faalkosten wijst er bovendien op dat een integrale aanpak nodig is.

Download rapportage