DementieNet blijkt een waarde verhogend initiatief met hogere kwaliteit tegen dezelfde kosten

Als mensen met dementie thuis wonen, zijn ze voor de meeste gezondheidszorgbehoeften lange tijd vooral afhankelijk van diverse zorgverleners in de eerste lijn. Suboptimale samenwerking en communicatie tussen de verschillende zorgverleners kan voor deze patiëntengroep leiden tot inefficiënte zorg of zelfs slechtere zorguitkomsten. In het zorgprogramma DementieNet toonden onderzoekers reeds aan dat met een gestructureerde netwerkbenadering in deze eerste lijn de kwaliteit van de zorg voor deze patiënten verbetert. Er was echter nog weinig bekend over de impact van DementieNet op opnamerisico’s en zorgkosten. Dit onderzoek pakt deze kenniskloof aan.

Onderzoekers deden een longitudinale cohortanalyse met gegevens uit medische zorgdeclaraties en de declaraties voor langdurige zorg. In totaal betrof dit 38.525 patiënten in de periode 2015 tot en met 2019. Belangrijkste uitkomsten hierbij waren het risico op ziekenhuisopname en de jaarlijkse totale zorgkosten.

Wat bleek? Patiënten die zorg ontvingen uit een bij DementieNet aangesloten netwerk lieten een trend zien van lagere risico’s op alle onderzochte soorten opnames (d.w.z. ziekenhuis, spoedeisende hulp, intensive care, crisis en verpleeghuis). Aanvullend vonden de onderzoekers een reductie in verpleegdagen (-12%). Op de totale zorgkosten leek er geen effect te zijn. Op twee onderdelen van de totale kosten vonden ze echter wel een effect: een reductie (-19,7%) in de jaarlijkse ziekenhuiskosten en een stijging van +10,2% aan jaarlijkse kosten voor eerstelijnszorg.

Deze studie laat zien dat de netwerkbenadering van DementieNet de opnamerisico’s voor patiënten met dementie over een lange termijnperiode van vijf jaar kan verminderen. Dit gaat gepaard met een afname van het aantal verpleegdagen en besparingen op de ziekenhuiszorg die groter zijn dan de gestegen kosten voor eerstelijnszorg. Totale zorgkosten veranderen niet. Deze verbetering van kwaliteit zonder toename in zorgkosten en afnames in opnamerisico’s ondersteunt een bredere implementatie en evaluatie van deze netwerkaanpak.

Lees het volledige artikel "Effects of DementiaNet’s Community Care Network Approach on Admission Rates and Healthcare Costs: A Longitudinal Cohort Analysis".
Toine EP Remers; Florien M. Kruse; Simone A. van Dulmen; Dorien L. Oostra; Martijn FM Maessen; Patrick PT Jeurissen; Marcel GM Olde Rikkert.
International Journal of Health Policy and Management, 2023;12:7700.