Verbeteren van coördinatie en betaalbaarheid van zorg voor patiënten met multimorbiditeit

Een beleidssamenvatting van het proefschrift van Toine Remers

Onderzoeker Toine Remers zocht tijdens zijn promotieonderzoek naar bruikbare mechanismen voor de stroomlijning van zorg voor patiënten met meerdere chronische aandoeningen. Nieuwe zorg- en organisatievormen moeten door het stroomlijnen van zorg leiden tot meer overzicht en een betere coördinatie, wat bij kan dragen aan de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep. Ook bepaalde hij de potentiële bijdrage ervan aan de betaalbaarheid van zorg als geheel.

Lees verder…

De (on)mogelijkheden van het meten van niet-passende zorg

Publiekssamenvatting proefschrift Joris Müskens

In zijn proefschrift laat onderzoeker Joris Müskens zien dat niet-passende zorg ook in Nederland voorkomt, maar dat de totstandkoming van een goede meting nog niet zo makkelijk is als soms wordt gedacht.

Lees verder…

Inflatie in Nederlandse ziekenhuizen

in deze policybrief analyseren onderzoekers de effecten van de hoge inflatie op ziekenhuizen. Ze onderzoeken de mate waarin de ziekenhuizen de verhoogde kosten door inflatie vergoed krijgen en de mate waarin wordt gedifferentieerd tussen ziekenhuizen in inflatie-compensatie. Zij vinden dat ziekenhuizen niet volledig vergoed worden voor (variatie in) inflatie en dat inflatie daarmee een bron is voor oplopende verschillen in de bedrijfsvoering van ziekenhuizen: sommige ziekenhuizen profiteren van inflatie en andere ziekenhuizen ondervinden nadelen van inflatie...

Lees verder…

Druk op de spoedeisende hulp neemt toe

Oplossingen liggen in de optimalisatie van samenwerking in de regio en intern

Door de toenemende vergrijzing neemt de druk op de acute zorg al jaren toe. In 2020 publiceerde VWS de 'Houtskoolschets acute zorg' en dit werd in 2022 aangevuld met specifieke uitgangspunten voor beleid. Met name gericht op het verbeteren van de organisatorische efficiëntie en de samenwerking binnen de keten en op regionaal niveau. Onderzoekers van IQ Health brachten de huidige werkervaringen van spoedeisende hulp (SEH) professionals in de regio Nijmegen in kaart. Daarnaast beschrijven ze hun visie op de toekomst van de acute zorgsector (in de regio).

Open de policy brief.

Bevindingen onderzoek invloed overheidsbeleid op de inzet en het opleiden van physician assistants en verpleegkundig specialisten

Om te achterhalen in hoeverre overheidsbeleid invloed had op de inzet en het opleiden van PA’s en VS’en onderzochten Ellen Dankers en collega-onderzoekers 1) hoe trends in de inzet en het opleiden van PA’s en VS’en samengaan met de implementatie van beleidsmaatregelen, en 2) hoe en waarom overheidsbeleid van invloed is op de besluitvorming binnen zorgorganisaties over het opleiden en aannemen deze zorgprofessionals. Deze policy brief  bespreekt de belangrijkste bevindingen.

Lees verder…

Lessen van vijftig jaar kostenbeheersingsbeleid

Karel-Peter Companje verrichtte afgelopen jaren historisch onderzoek naar het kostenbeheersingsbeleid in de zorg over de afgelopen vijftig jaar, en schreef daar twee boeken over. In dit paper extraheert hij met co-auteur Patrick Jeurissen de belangrijkste lessen die uit vijftig jaar kostenbeheersingsbeleid getrokken kunnen worden. Lessen die bedoeld zijn als inzichten en handvatten voor toekomstig beleid.

Lees verder…

Niet-gepaste zorg komt ook voor onder Nederlandse huisartsen, al hangt het voorkomen af van het type zorg

Een landelijke meting van drie vormen van niet-gepaste zorg onder Nederlandse

Het integraal zorgakkoord (IZA) beschrijft passende zorg als norm voor de Nederlandse zorg. De keerzijde van passende zorg is niet-gepaste zorg, zorg waarvan bewezen is dat deze geen of weinig toegevoegde waarde heeft voor de patiënt en zelfs schadelijk kan zijn. We onderzochten voor drie aandoeningen de omvang van het probleem van niet-gepaste zorg onder huisartsen in Nederland.

Lees verder…

Comorbiditeit bij patiënten met kanker

Bevindingen uit een literatuurstudie en multilevel analyse

Met de vergrijzing van de populatie stijgt ook de incidentie van andere ziektebeelden. Dit zal resulteren in de toename van comorbiditeit bij oncologische patiënten. Het hebben van comorbiditeit heeft impact op behandelkeuzes, behandeluitkomsten en zorgkosten van oncologische patiënten. Wij onderzochten de grootte van het comorbiditeitvraagstuk bij oncologische patiënten.

Lees verder…

Organisatie van zorg voor multimorbiditeit vraagt een veelvoudige benadering, maar betaalmodellen die dat moeten ondersteunen zijn er nog maar weinig

Een evaluatie van wetenschappelijk onderzoek

Nederland vergrijst en met een steeds ouder wordende bevolking is er ook een toename te zien in het aantal mensen met twee of meer aandoeningen, multimorbiditeit genoemd. Dit resulteert in een toename in de complexiteit van hun zorgvraag waar de huidige, vaak gefragmenteerde, organisatie van zorg nog onvoldoende op is toegerust. Dit heeft een gebrekkige coördinatie tot gevolg wat leidt tot inefficiënt zorggebruik en onnodige extra zorgkosten. Organisatorische initiatieven die dit willen ondervangen door een meer geïntegreerde benadering van multimorbiditeit ondervinden daarbij vaak hinder van de huidige betaalmodellen, waarbij veelal nog de behandeling van één aandoening centraal staat. We gingen in de internationale literatuur op zoek naar betaalmodellen die beter zijn afgestemd op de behandeling van multimorbiditeit.

Lees verder…

Telemonitoring bij chronisch hartfalen laat nog geen consequente daling in zorggebruik en zorgkosten zien

Een evaluatie van wetenschappelijk onderzoek

In zowel in de wetenschappelijke als de beleidswereld is er momenteel veel aandacht voor het besparingspotentieel van telemonitoring, het op afstand meten van fysiologische waarden. Het idee is dat door vroegtijdige signalering van achteruitgang en ingreep, er een ernstigere zorgvraag voorkomen kan worden. Onze review laat zien dat telemonitoring bij hartfalen hier niet consequent toe leidt en zelfs kan leiden tot extra zorgvraag.

Lees verder…

Particuliere verpleeghuizen in Nederland

Welke factoren verklaren de groei en ethische overwegingen

Auteur: Florien Kruse

Bij aanvang van dit onderzoek was nog weinig bekend over de particuliere verpleeghuis-sector. Het was bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel particuliere verpleeghuizen er precies in Nederland waren. Wel waren er sterke aanwijzingen dat de sector substantieel was gegroeid. Allereerst hebben we daarom de samenstelling van de particuliere verpleeghuissector in kaart gebracht. Bovendien analyseer-den we welke factoren de groei van de particuliere verpleeghuizen konden verklaren.

Lees verder…

Zelfstandige behandelcentra

Markttrends, volume-kwaliteitsrelatie en een vergelijking met algemene ziekenhuizen

Auteur: Florien Kruse

Al enige tijd is er aandacht voor de toenemende concentratie in de ziekenhuismarkt. Een steeds groter deel van de medisch-specialistische zorg vindt plaats in ZBC’s. Dit roept de vraag op of er op deze markt ook sprake is van marktconcentratie?

Lees verder…