Nederland boekt aanzienlijke vooruitgang in het verbeteren van het leven van ouderen 

Vierde review en evaluatie van de Regionale Implementatie Strategie van het MIPAA

Daarnaast beschrijven de auteurs van rapport in een notendop de belangrijkste prestaties bij de implementatie van MIPAA/RIS in de afgelopen 20 jaar. Het rapport bevat ook een kort overzicht van de lessen die zijn getrokken uit het beheersen van de impact en de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor ouderen. Deze evaluatie is uitgevoerd door IQ healthcare.

Om het eerste doel -het herkennen van het potentieel van ouderen- te bereiken, heeft Nederland een omslag gemaakt naar ‘ageing in place’ en door het bevorderen van gezond ouder worden. Gezond ouder worden is verankerd in verschillende programma's en afspraken die leefstijlinterventies en preventie bevorderen. De belangrijkste prestatie om het tweede doel -het stimuleren van een langer beroepsleven en het vermogen om te werken- te bereiken is de pensioenhervorming. De hervorming verbetert de houdbaarheid van pensioenen en versterkt de solidariteit tussen de generaties. Om het derde doel -zorgen voor waardig ouder worden- vorm te geven zijn verschillende programma's gestart en geïmplementeerd, waaronder grote investeringen en aanzienlijke programma's om de kwaliteit van langdurige zorg te verbeteren.\

Hoewel de welzijnsnormen hoog zijn, moet Nederland zich meer inspannen om het leven van ouderen te verbeteren. In het rapport doen de auteurs een aantal aanbevelingen gedaan waar Nederland zich in de toekomst op kan richten. Vier van deze aanbevelingen lichten we hier alvast uit. Ten eerste moet Nederland zich meer inspannen om te zorgen voor voldoende aanbod van geschikte huisvesting en zorg voor ouderen. Woning- en personeelstekorten zorgen nu al voor overlast en zullen in de toekomst waarschijnlijk een nog grotere uitdaging worden. Ten tweede bestaat er een aanzienlijk verschil tussen sociale groepen met betrekking tot gezond ouder worden. Mensen uit een lage sociaaleconomische klasse hebben een significant lagere levensverwachting dan mensen uit een hoge sociaaleconomische klasse. Aanzienlijke inspanningen richting toekomst zijn nodig om deze verticale ongelijkheid aan te pakken. Ten derde kunnen ouderen zich door ontwikkelingen als digitalisering steeds meer buitengesloten voelen van de samenleving. Er zijn investeringen nodig om de inclusie van ouderen in de samenleving te garanderen. Ten vierde blijft er regionale variatie in het zorg- en ondersteuningsaanbod, die aandacht behoeft.

Al met al is een integrale aanpak nodig om de inspanningen te versterken die het leven van ouderen in Nederland verbeteren. Dit vraagt ​​om samenwerking tussen verschillende ministeries, tussen nationale en lokale overheden, en tussen overheid en relevante belanghebbenden (bijvoorbeeld NGO's en belangengroepen).

Lees het volledige rapport.
Of bezoek de website van The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)  voor de rapportages van de overige landen.