Congres Economie en Beleid: "Een houdbare arbeidsmarkt in de zorg"

Dit jaar staat het symposium van de Winteracademie Betaalbaarheid vcan de zorg in het teken van de arbeidsmarktproblematiek: de WRR verwacht dat zonder veranderingen één op de drie werkenden in 2060 in de zorg werkt. Dit is een onhoudbare situatie. Deze middag gaan we in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen om de houdbaarheid van de arbeidsmarkt in de zorg te verbeteren.

Lees verder…

Betaalbare zorg: anders organiseren (na COVID-19)

De komst van COVID-19 was ook een wake-up call: vraagt dit een ander zorgstelsel? En welke vraagstukken moeten nu worden aangepakt? Op 11 mei staat dit centraal in ons symposium ’Betaalbare zorg: anders organiseren (na COVID-19)’.

Lees verder…

Congres De toekomst van marktwerking in de zorg

In het Nederlandse zorgstelsel is een belangrijke rol neergelegd bij de markt. De kritiek vanuit de maatschappij op de rol van marktwerking in de zorg neemt de laatste jaren echter toe. De Rijksacademie en IQ healthcare (Radboudumc) organiseren daarom op 11 maart 2020 een congres met als thema: De toekomst van marktwerking in de zorg.

Lees verder…

Vijf jaar Celsus, academie voor betaalbare zorg

INLEIDING
Nederlandse zorg presteert goed en staat steeds in de top 5 van de lijstjes. Maar de kosten zijn hoog.  Op dit moment besteden modale inkomens al 20% van hun inkomen aan zorg. Dit percentage zal de komende jaren toenemen. Kunnen en willen we dat wel betalen? Stijgende zorgkosten kunnen de solidariteit ondermijnen en investeringen in andere publieke uitgaven onder druk zetten. Het is duidelijk dat we de zorg betaalbaar moeten houden. Maar wat betekent dat? En hoe krijgen we dat voor elkaar in het Nederlandse zorgstelsel?
Celsus, academie voor betaalbare zorg heeft de afgelopen vijf jaar dit type vraagstukken onderzocht. Op 19 april 2018 presenteert Celsus de belangrijkste bevindingen. 

Lees verder…

Celsus-Talma Invitational Conference

De conferentie van dit jaar gaat over de afstemming tussen zorginkoper en zorgverkoper en alle overige actoren in het in- en verkoopspel. Hoewel de samenwerking formeel tot stand komt door overleg tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar zien wij ook twee achterliggende partijen die hierin een belangrijke rol spelen. Wij onderscheiden deze middag daarom 4 rollen: medisch specialist, ziekenhuis, zorgverzekeraar en overheid. Voor elk van deze rollen nodigen we toppers uit de zorg uit en vragen hen hierop te reflecteren.

1. MSB | Federatie Medisch Specialisten, door Hein Abeln, Bestuursadviseur
2. Ziekenhuis, door Bas Leerink, Voorzitter raad van bestuur Medisch Spectrum Twente 
3. Zorgverzekeraar, door Rob Adolfsen, lid raad van toezicht bij Nierstichting
4. Overheid, door Kim Putters, Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (tbc)

Na deze sprekers volgt een actieve workshopronde waarmee deelnemers aan deze conferentie meer inzicht en begrip krijgen over zorgin- en verkoop. Zo beogen we de effectiviteit van de samenwerking rond zorgin- en verkoop te verbeteren.

Het betreft een invitational conference. Mocht u echter geen uitnodiging ontvangen en toch graag deelnemen aan deze middag maak dit dan kenbaar aan de organisatie: secretariaat.agw.falw@vu.nl.

 

Lustrum conferentie IQ healthcare

De gezondheidszorg staat voor een immense uitdaging waarbij twee belangrijke doelen tegen elkaar in lijken te werken: zorg die persoonsgericht en betaalbaar is. Staat persoonsgerichte zorg lijnrecht tegenover betaalbare zorg of gaan ze juist goed samen?

Een uitstekende line-up van (internationale) sprekers buigt zich 14 oktober over deze ogenschijnlijke (?) tegenstelling op zoek naar antwoorden.

We nodigen u van harte uit deel te nemen aan onze lustrum conferentie en dit debat. Ruim 200 mensen gingen u voor.

meer informatie en aanmelden.

Celsus-Talma conference 2016

Steeds meer zorg een betaalbare oplossing?

Wat betekent de toename aan zorg voor de betaalbaarheid van de zorg? Zijn de groeiende uitgaven een probleem of juist een oplossing voor de groeiende zorgbehoefte? Hoe zoeken we de balans?

Onder leiding van Ernst van Koesveld (directie Z) bespraken de internationale topsprekers Jonathan Skinner (Verenigde Staten), Adam Roberts (Engeland) en Heinz Rothgang (Duitsland) deze vraagstukken aan de hand van een casus uit eigen land.

Lees verder…

Oratie prof. dr. Patrick Jeurissen

Steeds meer zorg een betaalbare oplossing?

Aansluitend op de Celsus-Talma conference 2016 sprak prof. dr. Patrick Jeurissen zijn inaugurele rede uit getiteld ‘Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing’.

Lees verder…

Mini-invitational conference

Nadenken over betaalbare gezondheidszorg begint bij het besef dat je iedere zorg-euro maar één keer kunt besteden. Aan de discussie hoe die euro het beste besteed kan worden, zitten belangrijke ethische aspecten. Rechtvaardigheid, solidariteit, rentmeesterschap en andere principes spelen hierbij een belangrijke rol. In dit ochtend-symposium staat de vraag centraal hoe we burgers nog meer bij dit proces kunnen betrekken, wat houdingen van burgers in dezen zijn, maar ook of het betrekken van burgers bij pakketkeuzes wel wenselijk is.*

* Interesse in deze activiteit? Maak dit kenbaar via info@Celsusacademie.nl

3e Celsus Invitational Conference

Met aansluitend de oratie van Patrick Jeurissen

'Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing?'

Deelname aan het congres is op uitnodiging.
Programma Invitational Conference (onder voorbehoud).

Lees verder…

2e Celsus Invitational Conference

Donderdag 23 april 2015
Met als thema 'Kanteling van zorg en de betekenis ervan voor kwaliteit en betaalbaarheid'
Het definitieve programma is beschikbaar.

Verspilling in de zorg

Als afsluiting van het programma van de winteracademie 2015 wordt op 12 maart 2015 het congres 'Verspilling en betaalbaarheid van de zorg, valt er veel geld te besparen zonder kwaliteitsverlies?' georganiseerd (let op dit is een gewijzigde datum!).
Dit congres is ook toegankelijk voor niet-deelnemers van de winteracademie. Aanvullende informatie vindt u op deze website.

Zaalcapaciteit 100 mensen.
Inloop vanaf 14.00 uur. Start 14.30 uur.
Dagvoorzitter: Geert van Maanen (VWS)

Openingsconferentie Celsus academie

5 juni 2014
Vond de eerste invitational conference plaats ter gelegenheid van de start van Celsus, academie voor betaalbare zorg. Deze conferentie werd gehouden in het Muntgebouw te Utrecht. We kijken terug op een zeer geslaagde middag. De diapresentaties van Gert Westert en hoofdsprekers Wouter Bos en Rob Dillmann, alsmede een foto-impressie van de conferentie vindt u hieronder. Binnenkort zullen er ook videopresentaties en een kort verslag met take-home messages voor de Celsusthema’s op deze website geplaatst worden.

U kunt contact opnemen met programmaleider Dr. Patrick Jeurissen via info@celsusacademie.nl.

Fotoimpressie

Presentaties
Gert Westert
Wouter Bos
Rob Dillmann