Hoe zijn Landelijke Transmurale Afspraken ' Hartfalen' geïmplementeerd in regio’s?

Zorg voor mensen met hartfalen is complex en om dit goed te organiseren zijn Landelijke Transmurale Afspraken (LTA)  opgesteld. Op regionaal niveau wordt deze LTA, door regionale zorgaanbieders, vertaald naar Regionale Transmurale Afspraken (RTA). In opdracht van NVVC Connect evalueerde IQ healthcare die vertaalslag en onderzocht hoe de implementatie van RTA’s is verlopen. Wat opvalt is de grote variatie tussen RTA’s en de ervaren barrières bij implementatie ervan. Deze rapportage biedt aanknopingspunten voor verdere stroomlijning van de organisatie van transmurale zorg voor mensen met hartfalen.

Hartfalen is een ernstige ziekte en kent een chronisch, progressief en grillig karakter, waarbij een integrale aanpak met juiste afstemming van zorg nodig is. Bij de behandeling zijn dan ook cardiologen, (kader)huisartsen, verpleegkundig specialisten en praktijkverpleegkundigen of ondersteuners betrokken. Om deze zorg goed te organiseren en af te stemmen is de Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) Hartfalen opgesteld. Deze LTA dient als landelijk kader voor de regio’s. Connect stimuleert en faciliteert regio’s bij het regionaal invullen van deze LTA. Deze eigen invulling per regio wordt vastgelegd in de Regionale Transmurale Afspraken (RTA) Hierbij staat het bieden van de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment centraal met als doel het vergroten van de tevredenheid van patiënten en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Tevens is het terugverwijzen van stabiele patiënten van de tweede naar de eerste lijn een van de onderdelen van de LTA. Op deze manier kan het in potentie bijdragen aan de betaalbaarheid van zorg.

In opdracht van NVVC Connect hebben onderzoekers van de afdeling IQ healthcare, Radboudumc, in onderzoek gedaan naar deze doelen, de implementatie van de RTA in de verschillende Connect regio’s en de eventuele knelpunten. Belangrijkste bevindingen hieruit zijn dat de RTA’s over het algemeen medisch inhoudelijk overeen komen met de LTA, maar er is een grote variatie tussen regio’s. Zowel qua vorm al de mate waarin de thema’s in het RTA zijn beschreven. Thema’s als “betrokken zorgverleners”, “registratie” en “hartfalenrevalidatie” krijgen bijvoorbeeld weinig aandacht. Verder bleek de ontwikkeling van de RTA makkelijker dan de duurzame implementatie ervan. Bij de implementatie loopt men aan tegen verschillende barrières die gaan van vertrouwen tot IT- en financieringsvraagstukken. Regio’s hebben veel baat bij ondersteuning voor het aanvliegen van deze knelpunten door bijvoorbeeld een zorggroep of een op transmurale projecten gerichte projectgroep. Hoewel veel regionale oplossingen context-specifiek zijn, kunnen regio’s veel van elkaar leren qua aanpak en geven ze ook aan hier behoefte aan te hebben.

Lees het volledige rapport ‘Evaluatie implementatie Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) Hartfalen. Vertaling naar regionale afspraken en praktijkervaringen