Hoe kunnen we zorg voor complexe chronische patiënten betaalbaarder organiseren?

Contactpersoon: Toine Remers, toine.remers@radboudumc.nl
Looptijd: 2019-....
Begeleidingsteam: Prof. dr. Patrick Jeurissen,prof. dr. Marcel Olde Rikkert , dr. Simone van Dulmen
Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Binnen dit project staat doelmatige en daarmee beter betaalbare zorg voor patiënten met multimorbiditeit centraal.

Via kwantitatief- en actiegericht onderzoek worden huidige initiatieven geanalyseerd om te komen tot succesfactoren, belemmeringen en overkoepelende mechanismen voor deze doelmatiger zorg.

Tevens moet uitvoerig literatuuronderzoek in de vorm van een 'systematic review' inzicht geven in andere mechanismen en/of systemen die nodig zijn om zorg voor deze patiëntengroep doelmatiger en betaalbaarder te organiseren.

Betaalbare organisatie van ziekenhuizen

Contactpersoon: Erick Wackers, erik.wackers @radboudumc.nl
Looptijd:2018-....
Begeleidingsteam: Prof. dr. Patrick Jeurissen, prof. dr. Gert Westert, dr. Simone van Dulmen
Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Het centrale focus van dit promotieonderzoek ligt op een betaalbare organisatie van ziekenhuizen. Met drie projecten wordt dit thema verder uitgediept.

Lees verder…

De invloed van beleid, besluitvorming en arbeidsmarkt op de inzet van physician assistants en verpleegkundig specialisten in de zorg

Contactpersoon: Ellen Dankers-deMari, ellen.dankers-demari@radboudumc.nl
Looptijd: 2019-....
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Patrick Jeurissen, prof. dr. Ronald Batenburg, dr. Anneke van Vught;

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

De zorg wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen: oplopende zorgkosten, een toenemende zorgvraag vanwege epidemiologische en demografische factoren en hogere eisen vanuit de politiek en maatschappij met betrekking tot de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg en communicatie en samenwerking met patiënten en naasten...

Lees verder…

Hoe draagt de verplaatsing van zorg naar huis bij aan de betaalbaarheid van zorg?

Contactpersoon: Stefan Auener, stefan.auener@radboudumc.nl
Looptijd:2018-....
Begeleidingsteam: Prof. dr. Patrick Jeurissen, prof. dr. Gert Westert, dr. Simone van Dulmen,
Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Stefan Auener concentreert zich op de transitie van zorg in het ziekenhuis naar zorg in de thuissituatie. De leidende vraag hierbij is: Hoe kan verplaatsen van zorg naar huis bijdragen aan de betaalbaarheid van zorg? Omdat intramurale zorg gepaard gaat met hoge (administratie)lasten en andere overhead kosten, kan een verplaatsing van zorg naar huis gepaard gaan met een afname van de kosten....

Lees verder…

Verminderen van niet gepaste zorg en het opschalen van interventies

Contactpersoon: Daniëlle Kroon, danielle.kroon@radboudumc.nl
Looptijd: 2019-....
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Patrick Jeurissen, prof. dr. Gert Westert, dr. Tijn Kool, dr. Simone van Dulmen 

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Niet-gepaste zorg is zorg die geen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt, of niet opweegt tegen de bijwerkingen en/of kosten. Deze vorm van zorg gaat daarnaast dus wel gepaard met risico’s op complicaties en onnodige zorgkosten.

Mijn onderzoek richt zich op het effectief verminderen van dit type zorg. Er zijn de afgelopen jaren al veel initiatieven geweest op dit gebied, met ook mooie resultaten. Nu is het belangrijk om de volgende stap te maken: hoe zorgen we dat de interventies die effectief zijn, ook toegepast (kunnen) gaan worden in andere ziekenhuizen of bij andere huisartsenpraktijken...

Lees verder…

Ondernemerschap in de zorg

Contactpersoon:Florien Kruse, MPP (Master of Public Policy). florien.kruse@radboudumc.nl
Looptijd:2015-2021
Begeleidingsteam:Prof. dr. Patrick Jeurissen
Dr. Eddy Adang
Prof. Jonathan Skinner
Dr. Stef Groenewoud
Projectomschrijving:Door de introductie van vraagsturing en gereguleerde marktwerking, is er ruimte ontstaan in het gezondheidssysteem die ondernemerschap in de zorg in principe faciliteert en katalyseert.

In dit proefschrift staan de prestaties en de ontwikkelingen van nieuwe zorgaanbieders en nieuwe ondernemersvormen centraal. Tevens geven de onderzoekers ook een ethische reflectie over hoe de waarden van de markt van invloed kunnen zijn op de zorgrelatie. Alle bevindingen worden in de context van de verschillende beleidsontwikkelingen geplaatst, om zo de invloed van belangrijke beleidsverschuivingen op de verschillende aanbieders te analyseren. ...

Lees verder…

Hoe verhouden collectieve functies in zorgsystemen zich tot betaalbare zorg?

Contactpersoon: Luc Hagenaars, MSc (Global Health) luc.hagenaars@radboudumc.nl
Looptijd:2016-2021
Begeleidingsteam: Prof.dr. Patrick Jeurissen, prof.dr. Niek Klazinga (AMC/UvA)
Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Een belangrijk aspect van betaalbare zorg betreft zorg voor individuen. Echter kennen gezondheidssystemen ook functies die betrekking hebben op het collectief. Dit geldt bijvoorbeeld voor administratieve lasten en bepaalde vormen van preventie. In mijn proefschrift onderzoek ik hoe deze thema’s zich tot elkaar en tot betaalbare zorg verhouden. Ik gebruik een interdisciplinaire onderzoeksmethodiek waarbij ik onder andere gebruik maak van internationale vergelijkingen.

Lees verder…

Budgetary governance and health care policy: interactions and tensions

Contactpersoon: Christiaan Schakel, Christiaan.Schakel@radboudumc.nl
Looptijd:2014 - 2020
Begeleidingsteam: Prof. dr. Patrick Jeurissen (IQ healthcare)
Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

De publiek gefinancierde zorguitgaven zijn in veel landen onderworpen aan uitvoerig begrotingsbeleid, terwijl deze uitgaven in veel landen harder stijgen dan de economische groei en een grote autonome component kennen.
In dit promotieonderzoek staat daarom de vraag centraal hoeveel impact begrotingsbeleid nu eigenlijk heeft op de zorguitgaven en in meer algemene zin wat de wisselwerking tussen de zorg en ‘budgettaire governance’ is. ...

Lees verder…

Zorggebruik en Praktijkvariatie in de zorg

Contactpersoon: Yvonne de Man, yvonne.deman@radboudumc.nl
Looptijd: 2017-2020
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Gert Westert, prof. dr. Patrick Jeurissen, dr. Femke Atsma en dr. Stef Groenewoud.​ 

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Verschillende studies laten zien dat het uitmaakt waar je woont en de zorg die je krijgt. Dit fenomeen noemen we praktijkvariatie. Een deel hiervan is ongewenst. Door praktijkvariatie in kaart te brengen kunnen we ongepaste zorg identificeren. Signaleren is immers de eerste stap om interventies te ontwikkelen die leiden tot een betere kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.

Lees verder…

Uitkomstbekostiging in de Parkinsonzorg

Contactpersoon:Floris Vlaanderen, MSc, Floris.Vlaanderen@radboudumc.nl
Looptijd:2014 - 2021
Begeleidingsteam:Prof. dr. Patrick Jeurissen (Radboudumc, ministerie VWS)
Dr. Marjan Faber (Radboudumc, IQ healthcare)
Dr. Marit Tanke (Radboudumc, IQ healthcare)
Prof. dr. Bas Bloem (Radboudumc, Neurologie)
Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Dit promotieonderzoek richt zich op uitkomstbekostiging in de zorg. De belangrijkste vragen daarbij zijn: Wat zijn de effecten van uitkomstbekostiging op de kwaliteit van de geleverde zorg en de zorgkosten? Welke methoden werken wel, en welke niet? De case van mijn proefschrift is het voorgenomen uitkomstbekostigingsmodel van ParkinsonNet.

Lees verder…

Medicalisering

Contactpersoon:Wieteke van Dijk, MSc.
Looptijd:2013-....
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Gert Westert (Radboudumc, IQ healthcare)
Dr. Marjan Meinders (Radboudumc, IQ healthcare)
Prof. dr. Patrick Jeurissen (Radboudumc, ministerie VWS)

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Wieteke van Dijk, sociologe, doet sinds december 2013 onderzoek naar medicalisering. “Ziek zijn is niet alleen biologie maar ook psychologie, sociologie en sociale normen. Ik wil met mijn onderzoek leren begrijpen hoe maatschappelijke verwachtingen de zorgvraag beïnvloeden.

Lees verder…

Cost containment policy in health care

Contactpersoon:Dr. Niek Stadhouders, Niek.stadhouders@radboudumc.nl
Looptijd:2014 - 2018
Begeleidingsteam:em. prof. dr. Hans Maarse (Maastricht Universiteit),
dr. Patrick Jeurissen (IQ Healthcare/Celsus academie),
dr. Xander Koolman (VU Amsterdam)
Projectomschrijving & Vraagstelling(en): In dit promotietraject zijn de mogelijkheden, mechanismen en effecten van bezuinigingsbeleid in Nederland en andere westerse landen onderzocht en beschreven ...

Lees verder…

Het ontwikkelen en toepassen van Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) voor uitkomstmetingen en klinische besluitvorming

Contactpersoon:Dr. Inger Abma, inger.abma@radboudumc.nl
Looptijd:2014-2018
Begeleidingsteam:Dr. Philip van der Wees
Projectomschrijving: Inger Abma, biomedisch wetenschapper, promoveerde op het onderwerp ‘patient-reported outcome measures’ (PROMs), oftewel vragenlijsten voor patiënten over gezondheidsklachten of kwaliteit van leven.

Kwaliteit van zorg wordt vaak bekeken vanuit het perspectief van de zorgverlener, bijvoorbeeld of een operatie technisch gezien goed gelukt is. Maar de belangrijkste vraag is eigenlijk: heeft de patiënt er iets aan gehad? ...

Lees verder…

Patiënten met hoge zorgkosten en mogelijkheden om onnodige uitgaven te verminderen

Contactpersoon:Dr. Joost Wammes
Looptijd:2014 - 2019
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Gert Westert (Radboudumc, IQ healthcare)
Dr. Philip van der Wees (Radboudumc, IQ healthcare)
Prof. dr. Patrick Jeurissen (Radboudumc, ministerie VWS)

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Al jaren is bekend dat de zorgkosten zeer scheef verdeeld zijn over de populatie verzekerden. Een beperkt aantal patiënten die vaak erg ziek zijn, zijn verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de kosten. In Nederland geldt dat de procent patiënten met hoogste zorgkosten verantwoordelijk is voor grofweg een kwart van de uitgaven die vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW), de top-5% voor maar liefst de helft van die uitgaven.

Lees verder…

Passende zorg

Contactpersoon: Daniëlle Eibrink Jansen,Danielle.eibrinkjansen-pieterse@radboudumc.nl
Looptijd: 2022 -...
Begeleidingsteam:

Prof. Dr. Patrick Jeurissen, dr. Tijn Kool, dr. Philip de Reuver, dr. Femke Atsma

Projectomschrijving & Vraagstelling(en): Dit promotietraject omvat twee deelprojecten. Eerste deel is EvaluAID, waar beslishulpen bij chirurgische ingrepen, voor verbetering van gezamenlijke besluitvorming, worden geëvalueerd. Tweede deelproject is Waardegedreven zorg, het zoeken naar een definitie van patiënten met complexe gezondheidsproblemen en ook een beschrijving van hun huidige zorggebruik.

 

Lees verder…

Organiseren van topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs in niet-umc’s

Contactpersoon: Eva Veerman, Eva.veerman@radboudumc.nl
Looptijd: 2022 -...
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Patrick Jeurissen, Prof. dr. Roland Bal (ESHPM), Dr. Simone van Dulmen en Dr. Niek Stadhouders

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Topspecialistische zorg in combinatie met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek en gerelateerd onderwijs wordt ook geleverd in ’zorginstellingen buiten de academische centra (umc’s). We noemen deze combinatie van topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs een topspecialistische functie. Een duurzame structurele bekostiging voor deze zorg in niet-umc’s ontbreekt, evenals een eenduidige definitie van deze topspecialistische functies ...

 

Lees verder…

Toekomstbestendige langdurige zorg in Nederland

Contactpersoon: Meltem Deger, meltem.deger@radboudumc.nll
Looptijd: 2022 -...
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Patrick Jeurissen, Dr. Niek Stadhouders

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Het aantal ouderen in de samenleving neemt snel toe en de gemiddelde leeftijd stijgt. Het beroep op langdurige zorg door de hoogste leeftijdsgroep zal naar verwachting relatief hoog zijn, waardoor ook de zorgvraag zal toenemen. Het doel van dit onderzoek is om de verschillende aspecten van de betaalbaarheid van de langdurige zorg in kaart te brengen en het verkennen van oplossingen, om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van een gevalideerde beleidstheorie voor langdurige zorg.

 

Lees verder…

Betaalbaarheid en organisatie van oncologische zorg in Nederland

Contactpersoon: Cilla Vrinzen, cilla.vrinzen@radboudumc.nl
Looptijd: 2020 -...
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Patrick Jeurissen, Prof. dr. Rosella Hermens, Prof. dr. Haiko Bloemendal, Prof. dr. Thijs Merkx

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Het wordt een uitdaging om de oncologische zorg in de toekomst houdbaar te houden: de oncologische populatie groeit en behandelmogelijkheden nemen toe terwijl de beroepsbevolking daalt en de kosten stijgen.
Om de juiste balans tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te garanderen is er meer inzicht nodig in de kosten, opbrengsten en een passende organisatie van de oncologische zorg. Ons onderzoek richt zich op het verschaffen van deze inzichten voor beleidsmakers. Dit traject bestaat uit 5 projecten...

 

Lees verder…