Budgetary governance and health care policy: interactions and tensions

Contactpersoon: Christiaan Schakel, Christiaan.Schakel@radboudumc.nl
Looptijd:2014 - 2020
Begeleidingsteam: Prof. dr. Patrick Jeurissen (IQ healthcare)
Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

De publiek gefinancierde zorguitgaven zijn in veel landen onderworpen aan uitvoerig begrotingsbeleid, terwijl deze uitgaven in veel landen harder stijgen dan de economische groei en een grote autonome component kennen.
In dit promotieonderzoek staat daarom de vraag centraal hoeveel impact begrotingsbeleid nu eigenlijk heeft op de zorguitgaven en in meer algemene zin wat de wisselwerking tussen de zorg en ‘budgettaire governance’ is. Interesse voor deze onderzoeksvraag kent een langere aanloop. Tussen 2009 en 2014 heb ik op het ministerie van VWS de financiële besluitvorming gecoördineerd. In die functie heb ik aan den lijve ondervonden hoe de begrotingsregels in de praktijk werden toegepast.

Van 2014 tot 2016 heb ik aan de New York University onderzoek gedaan naar de wisselwerking tussen begrotingsbeleid en de zorg. Dit heeft geleid tot een Celsus rapport (1) en publicatie in het International Journal of Health Planning and Management (2). Daarnaast is onlangs bij Health Policy het artikel “The arduous quest for translating health care productivity gains into cost savings. Lessons from their evolution at economic scoring agencies in the Netherlands and the US” verschenen (3) (http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2016.11.003). In dit artikel wordt ingegaan op de rol van zogenoemde scoring agencies (zoals het Centraal Planbureau) bij het doorrekenen van hervormingen voor de zorg.

Momenteel voer ik een statistische analyse uit van de toepassing van begrotingsregels voor de zorg voor 32 OESO-landen. Ik onderzoek daarbij of begrotingsregels effectief kunnen zijn voor de beheersing van de zorguitgaven, en welk type begrotingsregel daar het best in slaagt. Dit levert naar verwachting inzicht in hoe de 'budgettaire governance' zo optimaal mogelijk vormgegeven  kan worden vanuit het perspectief van uitgavenbeheersing.

In New York heb ik daarnaast gewerkt aan een kwalitatieve analyse van de zorginkoopmarkt voor Medicare Advantage; Medicare uitgevoerd door private zorgverzekeraars. Dit onderzoek levert inzichten op ten aanzien van de grenzen en mogelijkheden van selectieve contractering, ook in de Nederlandse setting. Momenteel werk ik dat onderzoek uit tot een artikel dat ik de komende maanden wil publiceren.

De bestaande literatuur ten aanzien van begrotingsbeleid voor de zorg is met name normatief van aard en focust zich op de wijze waarop dit vorm zou moeten krijgen. Ik beoog met mijn proefschrift juist inzicht te geven in hoe het begrotingsbeleid en de governance in de praktijk vorm krijgt en wat het effect is. Het komende jaar wil ik deze onderzoeksdoelstelling verder uitwerken met aanvullend kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

(1) What dominates: budget policies or political agreements?
The influence of fiscal institutions on health care policy in the United States and the Netherlands
H. Christiaan Schakel, Patrick Jeurissen, Sherry Glied. Rapport 2015.

(2) The influence of fiscal rules on healthcare policy in the United States and the Netherlands
H. Christiaan Schakel, Patrick Jeurissen, Sherry Glied.
The international journal of Health Planning and Management, 28 september 2016

(3) “The arduous quest for translating health care productivity gains into cost savings. Lessons from their evolution at economic scoring agencies in the Netherlands and the US
Ab Klink, H. Christiaan Schakel, Sander Visser, Patrick Jeurissen. Health Policy, 2016, 11, 003.

Samenwerking met:-