Patiënten met hoge zorgkosten en mogelijkheden om onnodige uitgaven te verminderen

Contactpersoon:Dr. Joost Wammes
Looptijd:2014 - 2019
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Gert Westert (Radboudumc, IQ healthcare)
Dr. Philip van der Wees (Radboudumc, IQ healthcare)
Prof. dr. Patrick Jeurissen (Radboudumc, ministerie VWS)

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Al jaren is bekend dat de zorgkosten zeer scheef verdeeld zijn over de populatie verzekerden. Een beperkt aantal patiënten die vaak erg ziek zijn, zijn verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de kosten. In Nederland geldt dat de procent patiënten met hoogste zorgkosten verantwoordelijk is voor grofweg een kwart van de uitgaven die vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW), de top-5% voor maar liefst de helft van die uitgaven.

 

Doel van dit onderzoek was te achterhalen hoe onnodige en mogelijk schadelijke zorg vast te stellen is, zodat het gebruik hiervan vermindert kan worden evenals de uitgaven die er mee gepaard gaan. De centrale onderzoeksvragen hierbij waren:

1 Wat zijn mogelijkheden voor kostenbeheersing door vermindering van onnodige zorg in Nederland?
2 Wat zijn de karakteristieken en het zorggebruik van de patiënten met hoogste zorgkosten en welke strategieën verbeteren de zorg voor deze patiënten en verlagen de kosten?

Op basis van de bevindingen van dit proefschrift hebben zijn een reeks aanbevelingen opgesteld voor beleid en praktijk. Hieronder staan de belangrijkste aanbevelingen:
Verbeterde informatievoorziening binnen en tussen zorgaanbieders is nodig om goede geïntegreerde zorg voor complexe patiënten te ondersteunen, zodat behandelaars een volledig inzicht kunnen krijgen in de medische dossiers en het zorggebruik van hun patiënten. Dergelijke informatievoorzieningen kunnen ook de identificatie van zorg met weinig toegevoegde waarde vergemakkelijken.
Op nationaal niveau is meer aandacht nodig voor het thema multimorbiditeit. Er behoefte aan meer generalisten en meer aandacht voor multimorbiditeit in medische richtlijnen.
Verder stellen we voor dat het ‘open’ pakket voor niet-farmaceutische medische zorg meer ‘gesloten’ zou kunnen worden, bijvoorbeeld door sluisconstructies te ontwikkelen voor kostbare niet-farmaceutische producten en interventies.
Aanvullend pleiten we voor meer (multidisciplinaire) discussies over de waarde van behandelingen. Tot slot stellen we voor dat huisartsen meer intensief contact hebben met het ziekenhuis om hun patiënten te begeleiden als gezaghebbend adviseur bij ingewikkelde behandelbeslissingen.

Ga naar de volledige dissertatie van Joost Wammes getiteld 'High-cost patients and opportunities to reduce unnecessary spending'.

In samenwerking met:  n.v.t.