Visie van zorggroepen op programmatische persoonsgerichte en integrale zorg in de huisartsenpraktijk

Coördinatie van zorg bij patiënten met één of meer chronische aandoeningen met een complex zorgpatroon behoeft verbetering. Zowel voor een betere kwaliteit van zorg als voor het onder controle houden van zorgkosten. In samenwerking met Ineen onderzochten onderzoekers van IQ healthcare in welke mate zorggroepen concreet invulling geven aan de transformatie naar meer persoonsgerichte en integrale zorg en wat hierbij belemmerende en bevorderende factoren zijn.

Aan een online vragenlijst deden 39 zorgengroepen mee (61%). Vrijwel alle zorggroepen geven aan bekend te zijn met landelijke programma’s als ketenzorg en kwetsbare ouderen.

hoe recente veelbelovende ontwikkelingen rond de integratie van zorg voor mensen met een of meer chronische aandoeningen hun weg vinden in de praktijk. En meer specifiek hoe zorggroepen hierin acteren. Tevens onderzochten ze welke belemmerende en bevorderende factoren zorggroepen ervaren bij het leveren van integrale persoonsgerichte zorg in de huisartsenpraktijk.

De meerderheid van de zorggroepen zetten acties op voor het invullen van het programma in de praktijk. Invulling en mate van borging van programma’s in de dagelijkse zorgpraktijk verschilt daarin wel tussen zorggroepen. Verwijzen naar leefstijlbegeleiding, verbinding met het sociaal domein en scholing zijn de vaakst uitgevoerde acties.

Er is onder zorggroepen een algemeen gedragen beeld dat de huisarts en POH een belangrijke rol spelen in de zorg voor patiënten met één of meer chronische aandoeningen met een complex zorgpatroon.

Huidige landelijke zorgprogramma’s en initiatieven worden in wisselende mate als bevorderend ervaren voor het tot stand komen van integrale en persoonsgerichte zorg voor deze groep. De mate waarin zorggroepen de huisartspraktijken ondersteunen, en de accenten die zorggroepen in deze ondersteuning leggen, varieert.

Download de rapportage 'Visie van zorggroepen op programmatische persoonsgerichte en integrale zorg in de huisartsenpraktijk' door Toine Remers en Simone van Dulmen.