Belangrijkste ontwikkelingen Nederlands ‘vergrijzingsbeleid’

Dit rapport identificeert de meest prominente en noemenswaardige beleidsontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar in Nederland omtrent “active and healthy ageing”. Het betreft een update van de Nederlandse RIS (Regional Implementation Strategy) van het MIPAA (Madrid International Plan of Action on Ageing) over het nationale ouderenbeleid, aan het United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

Kernboodschappen
Steeds meer landen worden geconfronteerd met vergrijzing en implementeren beleid om deze ontwikkeling in juiste banen te leiden. In dit rapport brengen we in kaart welke stappen Nederland de afgelopen vijf jaar  gezet heeft. De resultaten die Nederland met zijn ouderenbeleid heeft geboekt worden aan de hand van de vier doelen van het Vienna Ministerial Declaration plan beschreven.

‘Encouraging longer working life’
In Nederland wordt dit gestimuleerd door bestaande opties voor vroeg pensionering geleidelijk af te schaffen en de AOW leeftijd stapsgewijs te verhogen tot 67 jaar. Na 2021 volgt  koppeling aan de levensverwachting.

‘Participation of older persons and social inclusion’
Met de invoering van verschillende nationale programma’s wordt de maatschappelijke participatie van ouderen ondersteund. De meest prominente ontwikkelingen zijn: de transitie agenda ‘langer zelfstandig wonen’, het actieplan ‘ouderen in veilige handen’ en de ‘versterking aanpak eenzaamheid’.

‘Promoting, health and independence’
De belangrijkste verschuiving  in beleid voor de bevordering van gezondheid en onafhankelijkheid is de hervorming van de langdurige zorg, meer specifiek de overgang  van de AWBZ naar de Wmo, Wlz, Zvw en de Jeugdwet. De andere programma’s die onder deze noemer vallen faciliteren en ondersteunen deze grote hervorming.

‘Intergenerational solidarity’
De solidariteit tussen de generaties is als apart doel geformuleerd in het Vienna Ministerial Declaration plan, maar wordt in het Nederlandse beleid vooral beschouwd als geïntegreerd onderdeel van de bovengenoemde doelen.

- Betrokken partners zijn
Opdrachtgever: VWS – Langdurige zorg

  • Klankbord groep: vertegenwoordigers uit de ministeries van VWS, SZW, I&M, EZ, OCW en BZK
  • Advies: NIDI, RIVM, SCP en CBS

Lees het volledige rapport.