De Nederlandse huisarts spreekt zich uit

Onze zorg volgens de drie-jaarlijkse Commonwealth survey

Elke drie jaar voert het Amerikaanse Commonwealth Fund een grootschalige survey uit onder huisartsen in elf landen. IQ healthcare is jaarlijks bij dit onderzoek betrokken, waaronder Celsus-onderzoekers Joost Wammes en Philip van der Wees. Enkele weken geleden hebben we in Medisch Contact verslag gedaan van de belangrijkste bevindingen. De volledige rapportage is opvraagbaar - maar hier alvast een schot voor de boeg.

Nederlandse huisartsen oordelen positief over de gezondheidszorg in ons land. Ongeveer één op de vijf huisartsen vindt dat de zorg in de afgelopen drie jaar is verbeterd, terwijl een derde vindt dat de kwaliteit van medische zorg is verslechterd. Vierentachtig procent van de huisartsen gaf aan dat zij tevreden was over de uitvoering van hun beroep.

Dit positieve oordeel kan voor een deel verklaard worden door het gepercipieerde succesvolle beleid voor patiënten die palliatief behandeld worden. Huisartsen vervullen  een voorname rol in de begeleiding van palliatieve patiënten en in de coördinatie van hun zorg. In de survey gaf tweeënnegentig procent van de Nederlandse huisartsen aan dat zijn of haar praktijk ‘goed’ voorbereid was op het leveren van optimale zorg aan deze patiënten. Geen enkel land scoort zo hoog op dit vlak.

Belangrijke kanttekening hierbij werd daags na publicatie van ons artikel gemaakt door Radboudumc-collega’s: Huisartsen mogen dan zelf tevreden zijn over hun zorg aan palliatieve patiënten, volgens recent onderzoek blijkt dat een substantieel deel van de patiënten die daar wel baat bij zouden kunnen hebben, geen of pas in de terminale fase, palliatieve zorg krijgen. Onze studie kan door haar opzet gebiased zijn, maar er bestaat kennelijk een verschil tussen de gepercipieerde beleving van huisartsen en de werkelijkheid. Meer van dit soort onderzoek graag!

Minder bemoedigend ook zijn de resultaten die betrekking hebben op het kostenbewustzijn onder Nederlandse huisartsen. De Nederlandse huisarts is net als veel van zijn buitenlandse collega’s, zich weinig frequent bewust van de feitelijke kosten van de zorg en houdt daar bij het nemen van behandelbeslissingen in minder dan de helft van de gevallen rekening mee. Deze ‘stewardship’ was onder Duitse en Franse collega’s veel hoger, terwijl Noorse collega’s veel lager scoorden. Op deze interessante bevindingen komen wij (hopelijk binnenkort al) terug.

Volledige rapportage
Zoals gezegd, hierboven hebben we slechts een beperkt deel van de gegevens kunnen presenteren. De genoemde rapportage biedt een uitgebreid overzicht van hoe Nederlandse huisartsen de zorg percipiëren, waaronder een algemeen kwaliteitsoordeel over het systeem; toegankelijkheid van de zorg; patiëntenzorg; zorgcoördinatie; gesprekken rond het levenseinde en anticiperend beleid; praktijksystemen en informatietechnologie; en het meten van praktijkverbeteringen.   
U kunt de volledige rapportage opvragen bij Joost Wammes.